Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tefsir (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslamBilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı Doktora Programı

Programın Amacı

Tefsir Bilim Dalı Doktora programının amacı alanında bilgiüretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracakyetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılaryetiştirmektir.areast-language:TR;mso-bidi-language:AR-SA'>Thepurpose of the Tafsir Science PhD program, to train talented expert researcherswho have  critical thinking skills andwho can produce knowledge in the field and share this information in thenational and international level.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1.      >Dinin genel yapısını vetemel kaynaklarını tanır.2.      >Dînî ilimlerin konu, yöntemve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.3.      >Alanla ilgili meselelerüzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.4.      >Alanla ilgili olarak,bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırmayapar.5.      >Yaptığı bilimselaraştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.6.      >Alanının gerektirdiğidüzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.7.      >Alanla ilgiligerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.8.      >Alanla ilgili olarak projegerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.9.      >Alanın gerektirdiği dilleriileri düzeyde bilir.10.  >Alanla ilgili yerli veyabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.11.  >Kaynaklardan elde edilenbilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.12.  >Klasik ve modernkaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
Dinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
Dînî ilimlerin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma etiğine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
Alanla ilgili olarak proje gerçekleştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
Alanın gerektirdiği dilleri ileri düzeyde bilir.
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır.
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tefsir Bilim Dalı Doktora programını bitirenler, eğitim vedin hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerinegetirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisiveya Öğretim Üyesi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına