Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler (DR) Programı

Tanıtım

Öğretim faaliyetlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülen Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora programı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanları başta olmak üzere küresel siyaset ve bölgesel çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırmalar ile incelemeler yapmayı ve bu alanlarda uzmanlaşmış araştırmacılar ve yetkin akademisyenler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefler. Program bünyesindeki dersler, temelde Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte; fakat farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin ve uzmanların da katkı sunabildikleri bir program özelliğini taşımaktadır. 

Programın Amacı

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora programı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk alanlarına ilişkin bilginin derinleştirilmesini ve disiplinler arası bir çalışma alanının yaratılmasını hedeflemektedir. Söz konusu alanlarda yürütülen temel derslere ek olarak, Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri, küresel siyaset, Türk Dış Politikası ve bölgesel çalışmalar gibi alt çalışma alanlarını kapsayan dersler ile öğrencilerin tarihsel ve güncel konulardaki bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu program, yüksek lisans eğitimi sonrasında başta Uluslararası İlişkiler bölümleri olmak üzere farklı lisans programlarından gelen öğrencilere sosyal bilimlerde ve özellikle Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlaşma ve derinlikli bir akademik çalışma yürütme becerilerini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Fakat, en önemlisi bu program, öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında bilimsel ve özgün bir akademik çalışma yürütmesini teşvik ederek Türkiye üniversitelerinde görev yapacak nitelikli, bilgi birikimi gelişmiş ve bu bilgi birikimini üniversite yapısı içinde gelecek nesillerle aktarma becerisine sahip akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Doktora programından mezun olan öğrenciler, Doktora yeterliliklerine dayalı olarak, Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilirler. Uluslararası İlişkilerin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilirler. Uluslararası İlişkilere yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilirler. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilirler. Üniversite çatısı altında Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kendi bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktararak, Türkiye üniversitelerindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirilebilirler. 
Öğrenciler, Doktora yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve Uluslararası İlişkiler alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkilerdeki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkilere yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir konuyu araştırabilir, kavrayabilir, tasarlayabilir, uyarlayabilir ve uygulayabilirler.
Öğrenciler, yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olurlar.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilirler.
Öğrenciler, özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilirler.
Öğrenciler, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilirler.
Öğrenciler, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler disiplinine ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanın diğer uzmanlarıyla kendi yetkinliklerini gösteren etkili bir iletişim kurabilirler.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilirler.
Öğrenciler. Uluslararası İlişkiler disiplinindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilirler.
Öğrenciler, Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilirler.
Öğrenciler, üniversite çatısı altında Uluslararası İlişkiler alanına ilişkin kendi bilgi ve deneyimlerini gelecek nesillere aktararak, Türkiye üniversitelerindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirilebilirler.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşlarında çalışabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına