Sosyal Bilimler Enstitüsü

Urdu Dili ve Edebiyatı (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Urdu Dili ve Edebiyatı Doktora Programı öğrencilere Urdu DilindenTürkçeye-Türkçeden URdu Diline iki yönlü akadmeik çeviri yapabilmebecerisi kazandırır. Bu program aynı zamanda Urdu Dili ve Edebiyatıhakkında derin bilgiler sunar ve Pakistan'a dair güncel bilgileröğretir.

Programın Amacı

Urdu Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, öğrencilere alan ile ilgili akademik metin yazma kabiliyeti kazandırır. Program Urdu Dili ve Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirmiş olduğu evreleri derinlemesine inceler. Doktora programı aynı zamanda Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 Bu programdan mezun olan öğrenciler Pakistan kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar. Dahası öğrenciler kendi çalışmalarında kullanmak üzere bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenirler. Bu program sayesinde öğrenciler eleştirel düşünme kabiliyeti kazanırlar.
1- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
2- Urdu Dili ve edebiyatı bilgisinin üretimiyle ilgil yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
3- Urdu Dili öğretiminin yöntem ve tekniklerine ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
4- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili özgün kaynakları kullanabilir.
5- Pakistan-Hindistan kültürünü başka kültürlerle karşılaştırabilir.
6- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme , sorunları analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
7- Urdu Dili ve edebiyatı geriksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.
8- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili bilglerin kaynağını, güveninirliğini ve geçerliliğini değerlendirir.
9- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme yetkinliğine sahip olur.
10- Urdu Dili ve edebiyatı alanında yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilir.
11- Alan ile ilgili ortak çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12- Urdu Dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
14- Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
15- Urdu Diline orta veya ileri düzeyde hakim olur, sözlü yazılı iletişimde kullanır.
16- Alanıyla ilgili işlerde ileri düzeyde bilgisayar kullanabilir.
17- Düşünce ve bilgisini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir, bunları toplumun yararına kullanabilir.
18- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır.
20- Urdu Dili ve edebiyatı alanında karşılaşılan sorunların çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olur.
21- Urdu dilini geliştirerek bu dilde yazılmış olan çeşitli eserleri Türk diline çevirebilir.
22- Dış görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
23- Eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla etkileşim içinde olarak branşla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Dıişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arşivler, Kütüphaneler, Çeviri Büroları, Medya.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına