Sosyal Bilimler Enstitüsü

Urdu Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kemal TUZCU

Tanıtım

Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Müslüman-Hindistan ve Pakistan Tarihi ve Kültürü hakkında bilgi sunan, Urdu Dili ve Edebiyatı'nın gelişimini ve geçirmiş olduğu evreleri derinlemesine inceleyen bir programdır.

Programın Amacı

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Hint-Avrupa Dil Ailesinden olan Urdu Dilini okuma, yazma ve anlama eğitimi verir; Urduöğretir; Pakistan-Müslüman Hindistan Tarihi ve Kültürünü araştırır ve Urdu Dili’nin tarihi gelişimi ile Urdu Edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamaları önemli edebiyatçıları ışığında inceler. Ayrıca Pakistan-Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunur.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler Urdu Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olurlar ve Pakistan'ın kültürel ve siyasi tarihini öğrenirler. Aynı zamanda öğrenciler kendi çalışmalarından kullanmak üzere bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenirler.
1- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
2- Urdu Dili ve edebiyatı bilgisinin üretimiyle ilgil yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
3- Urdu Dili öğretiminin yöntem ve tekniklerine ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
4- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili özgün kaynakları kullanabilir.
5- Pakistan-Hindistan kültürünü başka kültürlerle karşılaştırabilir.
6- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri inceleyebilme, verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme , sorunları analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
7- Urdu Dili ve edebiyatı geriksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.
8- Urdu Dili ve edebiyatıyla ilgili bilglerin kaynağını, güveninirliğini ve geçerliliğini değerlendirir.
9- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirme yetkinliğine sahip olur.
10- Urdu Dili ve edebiyatı alanında yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilir.
11- Alan ile ilgili ortak çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
12- Urdu Dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
13- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
14- Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
15- Urdu Diline orta veya ileri düzeyde hakim olur, sözlü yazılı iletişimde kullanır.
16- Alanıyla ilgili işlerde ileri düzeyde bilgisayar kullanabilir.
17- Düşünce ve bilgisini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir, bunları toplumun yararına kullanabilir.
18- Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19- Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır.
20- Urdu Dili ve edebiyatı alanında karşılaşılan sorunların çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olur.
21- Urdu dilini geliştirerek bu dilde yazılmış olan çeşitli eserleri Türk diline çevirebilir.
22- Dış görünüş, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
23- Eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kurumlarla etkileşim içinde olarak branşla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Dıişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arşivler, Kütüphaneler, Çeviri Büroları, Medya.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Urduca okuma, yazma, konuşma ve iki yönlü çeviri yapmayı ve Pakistan kültür ve tarihini öğretmektir. Urdu Dili ve Edebiyatı anabilim dalı, Hint-Avrupa dil ailesinden olan Urdu dilini ve edebiyatını, ve bu bağlamda Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültürünü öğretir. Tarih açısından, genel Türk tarihi ve kültürünün önemli bir bölümünü oluşturan ve Gazneliler'le başlayarak 1857'de son bulan, bin yıla yakın bir dönemin tarih ve kültürel birikimini inceler. Ayrıca Urdu dilinin gelişimi ve Urdu edebiyatı, günümüze kadar geçirdiği aşamalar, ünlü şair ve yazarlarıyla ele alınmaktadır.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.