Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Dil Öğretimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN

Tanıtım

Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir; ancak Dilbilim’in alt bilim dalı olması gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma, hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için bu alanda Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır. 

Programın Amacı

Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış olan kişiler, yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin temel kavramlarını tanımlayabilir, yabancı dil öğretimine ve dilbilimin alt alanlarına yönelik kavramları açıklayabilir, yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarına ilişkin bilgilerini, ilişkili olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilir, dillerin evrensel görünümlerini ve farklı iletişimsel amaçlara göre kullanımlarını betimleyebilir, anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulayabilir ve bunlarla uyumlu araç geliştirebilir, uygun eğitim ortamları düzenleyebilir, çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir, toplumsal, bilimsel, kültürel, etik değerleri gözeterek ve üstbilişsel becerileri kullanarak, alanı ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir. 
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin temel kavramlarını tanımlar, yabancı dil öğretimine ve dilbilimin alt alanlarına yönelik kavramları açıklayabilir, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
Anadili ve ikinci dil edinimi konuları arasında ilişkiler kurar.
Uygulamalı dilbilim, sinirdilbilim, psikodilbilim, bilişsel dilbilim ve bilişsel anlambilimin temel kavramlarını, dil-zihin-kültür arasındaki ilişki çerçevesinde açıklayabilir.
İnsandaki dil yetisinin görünümleri ve beyindeki dil üretim mekanizmasının işleyişi hakkında açıklamalar yapar.
Dilin sesbilim, biçimbilim, anlambilim ve sözdizim dizgelerine ilişkin derslerde edindiği kuramsal bilgileri sentezleyebilir ve değerlendirebilir.
Metnin dilsel ve kavramsal yapılanışına, yazılı metin oluşturma sürecine ve farklı metin türlerinde yazma eyleminin kuramsal temellerine ilişkin özel alan bilgisini geliştirir.
Bilgi yapısına ilişkin konu, odak gibi olguların tümcenin dilbilgisel düzenlenişindeki rolü hakkında kuramsal açıklamalar yapabilir.
Yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarına ilişkin bilgilerini, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
Bilimsel bir araştırma yapmanın kuramsal varsayımlarını ve yöntemlerini açıklayabilir.
Dilbilimsel bir sorunu, bildiği kuramlar arasında bağlantılar kurarak çözebilir.
Dinleme-anlama, konuşma, okuma-anlama ve yazma edimlerini değerlendirebilir.
Dillerin evrensel, sözdizimsel ve biçimbilimsel görünümlerini betimleyebilir.
Dilin toplumsal değişkelere ve bireyin iletişimsel amaçlarına göre kullanımlarını değerlendirebilir.
Anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulayabilir ve bunlarla uyumlu araç geliştirebilir.
Yabancı dil öğretimiyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır, dilbilim ve yabancı dil öğretimi ile ilgili güncel araştırmaları izler.
Dil öğretimi ve dilbilimle ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
Yabancı dil öğretimiyle ve dilbilimle ilgili ders kapsamında edinilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üstbilişsel becerileri kullanarak, alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirir.
Alanında edindiği bilgileri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilir.
Bilişim ve iletişim teknolojilerini, alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Alanıyla ilgili elde edilen bilgileri, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, değerlendirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Yabancı dil öğretimi ve dilbilim ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
Yabancı dil öğretimi ve dilbilim ile ilgili konularda strateji, politika, uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları değerlendirebilir.
Dil öğrenme sürecinde bireysel farklılıkların getirdiği özel gereksinimleri dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenler.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış ve alanlarında yetkinlik kazanmış kişiler, eğitim kurumlarının çeşitli kademelerinde öğretici olarak çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerde bu yetkinlikleriyle akademisyen olarak görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.