Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yunan Dili ve Edebiyatı (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Esra YALAZI

Tanıtım

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programında tarih, destan, felsefe, retorik, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan'da verilen önemli yapıtlardan çeviriler ve metin çözümlemeleri yapılmaktadır. Bu çeviriler yapılırken Yunanca metinlerin tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırılabilmesi ve yorumlanması için Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da incelenir.

Programın Amacı

Programın amacı destan, tarih, retorik, felsefe, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan'da verilen önemli yapıtlardan çevirilerle hem öğrencinin metin çözümleme yetisini geliştirmek hem de belirleyeceği tez konusu için ön hazırlık yapmasına imkan tanımaktır. Ayrıca metinler üzerinden Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı hakkında öğrenciyi ikinci el kaynaklardan da yararlanarak araştırma yapmaya sevk etmek ve bütünlüklü bir uzmanlık çalışmasının nasıl yapılacağına dair öğrenciye donanım kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eski Yunan Edebiyatının metinlerinin incelenmesinde yeterli donanımıkazanmış öğrenci Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik vesiyasal yapısını anlamlandıracak ve yorumlayacak yetiye ulaşır.Bununyanısıra Eski Yunan Filolojisinin sağladığı donanımı başka disiplinlerlebirlikte değerlendirecek düzeye gelir.
PY1. Tarihi olayların Yunan Edebiyatı üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Yunanca metinleri dilbilimsel açıdan inceleme ve değerlendirme yapmasını sağlayacak bilgiye sahip olur.
PY3. Yunan dünyasındaki edebi ve tarihi kişiliklerin tanınması ve sonraki kuşaklar üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Yunanca metinleri tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırır ve yorumlar.
PY5. Antikçağ Yunan dünyasına genel yaklaşım getirebilir.
PY6. Eski Yunan'da farklı edebi türlerdeki eserler arasında metinlerarası ilişki kurar.
PY7. Yunanca metinleri edebiyat eleştirisi ve tarihsel eleştiri yöntemleriyle yorumlar.
PY8. Yunancanın filoloji, edebiyat, tarih ve felsefe alanlarından birinde uzmanlaşır.
PY9.Yunan Edebiyat kültürünün Avrupanın edebiyat geleneğindeki devamlılığını ve alımlanmasını kavrar.
PY10. Yunan Uygarlığı'ndan günümüze kalmış yapıtların ülkede tanıtılmasını sağlayarak bilime ve sanata katkıda bulunur.
PY11. Yunan Dili ve Edebiyatı alanında özgün çalışma yapabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yunan Dili ve Edebiyatı Doktora programını bitiren öğrencilerin kendibölümleri dışında, üniversitelerin Felsefe, Tarih, Arkeoloji gibibölümlerinde okutman olarak çalışabilirler.İsterlerse sertifika alıpturist rehberliği yapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programında tarih, destan, felsefe, retorik, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan'da verilen önemli yapıtlardan çeviriler ve metin çözümlemeleri yapılmaktadır. Bu çeviriler yapılırken Yunanca metinlerin tarihsel perspektif içinde doğru anlamlandırılabilmesi ve yorumlanması için Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı da incelenir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.