Sosyal Bilimler Enstitüsü

Halkbilim (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ

Tanıtım

Halkbilim, toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları gibi maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü inceleyen bir disiplindir. Halkbilim yüksek lisans programı bu temellerde üzerinde kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri de çözümleme amacı taşıyan bir programdır. Bu nedenle Halkbilim yüksek lisans programı geleneksel olanla birlikte modern ve güncel pek çok kültürel olgu ve olay üzerine odaklaşır.

Programın Amacı

Halkbilim, doğa bilimleri, sosyalbilimler, edebiyat ve sanat gibi farklı insani etkinlik alanlarına yönelikdisiplinlerarası bir ilgiye sahiptir. Bu doğrultuda Halkbilim yüksek lisans programıbünyesinde verilen derslerle ve diğer bilimsel-akademik etkinliklerleöğrencilere insan, kültür ve toplum üzerine değerlendirme yaparken daha genişbir perspektif ve çok yönlü bakış açısı kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Halkbilim yüksek lisans programında öğrenci çeşitli kültürelkurum ve kültürel pratiklerin dinamikleri ve kültürel çeşitlilik üzerinesistematik düşünebilme bilgi ve becerisine sahip olur. Planlama, uygulama veraporlaştırmayı kapsayan etnografik araştırma bilgi ve becerisine sahip olur. Öğrencitoplumsal ve kültürel kuramları öğrenerek farklı toplum ve kültürleri incelemeve değerlendirme bilgisini kavrar. Edindiği öğrenme becerilerini kullanarakbilgi ve becerilerini sürekli geliştirir. Ayrıca bu programda öğrenci, mesleğiile ilgili bilimsel ve etik ilkelere uygun davranmayı kavrar.
PY1. Halkbilim yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak halkbilim alanında ve ilgili diğer alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirir.
PY2. Halkbilim alanının ilişkili olduğu diğer disiplinlerle olan etkileşimi kavrar.
PY3. Halkbilim alanında edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PY4. Halkbilim alanında edindiği bilgileri ilgili disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve böylece yeni bilgiler oluşturabilir.
PY5. Çalışma alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları Halkbilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler.
PY6. Halkbilim alanında uzmanlık gerektiren kuramsal ya da uygulamalı bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
PY7. Halkbilim alanında farklı uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen çeşitli sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
PY8. Halkbilim alanında çeşitli sorunların çözümlenmesinin gerektiği durumlarda liderlik yapabilir.
PY9. Halkbilim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve kendi öğrenme sürecini yönlendirir.
PY10. Halkbilim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını etnografik verilerle destekleyerek halkbilim alanında ya da alan dışında yer alan gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
PY11. Kültürel ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren dinamikleri eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve analiz eder.
PY12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
PY13. Halkbilimsel çalışmaların gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PY14. Halkbilim alanıyla ilgili verilerin elde edilmesi yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir
PY15. Halkbilim alanında özümsedikleri bilgiyi problem çözme ve/veya uygulamalı becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Halkbilim Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Üniversitelerde akademisyen ve çeşitli devlet kurumlarında uzman olarak çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.