Sosyal Bilimler Enstitüsü

Felsefe Tarihi (Felsefe ve Din Bilimleri) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail KÖZ

Tanıtım

1949-1950 öğretim yılında öğretime başlayan ilahiyat fakültesindesosyoloji dersi de verilmeye başlanmıştır. ikinci sınıfta da, dinsosyolojisi dersi verilmiştir. ilahiyat fakultesi ilk öğrencilerinivermiş ve lisanüstü eğitim ve öğretime de devam etmiştir.

Programın Amacı

Felsefe Tarihi Yüksek Lisans programının eğitim amacı felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefî bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

-Felsefe tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, Felsefe Tarihini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır.-Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanır.-Felsefe Tarihi alanındaki problematik meselelere nasıl yaklaşacağını öğrenir.-Felsefe Tarihi’nin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.-Felsefe Tarihi alanında özgün araştırmalar yapabilir.-Felsefe Tarihi alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.-Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede batı dillerini bilir.-Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur.-Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olur.
Alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir.
Alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
Alanında özgün araştırmalar yapabilir.
Alanının temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
Çalışmalarını bağımsız ve bir ekibin üyesi olarak yürütebilir.
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak bireysel sorumluluk üstlenebilir.
Alanının problematik meselelerine nasıl yaklaşacağını öğrenir.
Varlık, bilgi, bilim, sanat ve değer üzerine felsefi bakış geliştirir.
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur.
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Batı dillerine sahip olur.
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip bireyler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilir ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilir.
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olur ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Felsefe Tarihi yüksek lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi fakültelerde Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Felsefe Tarihi Yüksek Lisans programı öncelikle felsefe ile daha da özel olarak felsefe tarihi ile ilgilenen öğrencilere yönelik bir programdır.Bu program, öğrencileri alana dair ileri seviyede ve uzmanlık derecesinde bilgiyle donatmayı hedefler ve öğrencilere araştırma yapmak için gerekli beceriler kazanmasına yardımcı olmayı amaçlar. Programda sistematik felsefe ve felsefe tarihi üzerine dersler verilmektedir. Dersler ontoloji, epistemoloji, metafizik ve etik gibi konularda geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bağlamda, Batı ve İslam felsefi geleneklerindeki öncü isimlerin felsefi tartışmaları incelenir.Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.