Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arap Dili ve Belâgati (DR) Programı

Tanıtım

Arap dil felsefesine giriş, sözlükbilim, sesbilgisi,biçimbilgisi, ve Sami dillerinin ses ve yapıbilgisi hakkında bilgi edinilir.Öğrenciler ayrıca seçmeli derslerle, belagat, Arap şiiri ve aruz hakkında dagenel bilgilere sahip olur, bu alanlarda çalışma yapabilirler.

Programın Amacı

Arap Dili ve Belagatı Doktora programının amacı, Arap Dili sahasında üst düzeyde bilgi üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilen, kazandığı analiz ve sentez yeteneğiyle alanına özgün katkılar sağlayabilen, ulaştığı sonuçları ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik paydaşlarıyla paylaşabilen araştırmacılar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Arap dilinin konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur. Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyeti kazanır. Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
Alanla ilgili gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklere katkıda bulunur.
Alanla ilgili meseleler üzerinde eleştirel, tutarlı ve sistematik düşünebilme becerisine sahip olur.
Alanla ilgili yerli ve yabancı kaynaklara nüfuz edebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
Alanla ilgili olarak, bilimsel araştırma kriterlerine uygun, bağımsız ve nitelikli bilimsel araştırma yapar.
Kaynaklardan elde edilen bilgileri bilimsel ölçülere göre değerlendirme ve yorumlama kabiliyetine sahip olur.
Alanla ilgili olarak proje geliştirir veya gerçekleştirilecek projelerde yer alır.
Klasik ve modern kaynaklardan elde ettiği birikimle, yeni bilimsel açılımlar gerçekleştirir.
Arap dili alanının konu, yöntem ve problemleri hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olur.
Arap Dilinin genel yapısını ve temel kaynaklarını tanır.
Başta alanın temel dili Arapça olmak üzere gerekli dilleri ileri düzeyde bilir.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yaptığı bilimsel araştırmaları sağlıklı bir şekilde ortaya koyup öneriler sunar

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Arap Dili ve Belagatı Doktora programını bitirenler, üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Öğretim Üyesi olarak çalışabildikleri gibi eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına