Sosyal Bilimler Enstitüsü

Klinik Psikoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Şennur KIŞLAK

Tanıtım

Klinik Psikoloji, psikoloji biliminde lisans eğitimi tamamlandıktan sonra “klinik psikoloji yüksek lisans” programlarına kabul edilme koşuluyla öğrenci kabul eden psikolojinin çeşitli (gelişim, deneysel, psikometri, sosyal, sağlık, trafik, spor, vb.) uzmanlık alanlarından biridir. Klinik psikoloji “davranış”ı anlamaya çalışır. Klinik psikologların özellikle ilgilendiği konu insanın “normal” ve “normal dışı” davranışlarıdır. İkinci özellik, klinik psikologların aynı zamanda araştırmacı olmalarıdır. Klinik psikologlar insan davranışlarını araştırırlar ve araştırmalarla elde edilen bu bilgileri pratikle bütünleştirerek uygularlar. Üçüncü özellik, klinik psikologların ölçme değerlendirme fonksiyonlarıdır. Gözledikleri, inceledikleri kişilerle ilgili kararlarını temellendirebilmek için çeşitli yöntemlerle bilgi toplarlar. Klinik psikologların dördüncü özelliği de genellikle psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım etmeleri, gerektiğinde koruyucu ruh sağlığı çalışmaları içine girmeleridir. Bu nedenle, Klinik psikoloji lisansüstü programları da klinik psikolojinin yukarıda aktarılan özellikleri doğrultusunda yapılandırılmış olan programlardır.Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, klinik psikolog olabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan kuramsal (araştırma, uygulama) ve uygulamalı (süpervzyon, staj) derslerin yer aldığı bir programdır. Bu programdan mezun olabilmek için en az 120 ECTS kredi(60 ECTS kredisi seminer ve dersler için + 60 ECTS kredisi tez ve uzmanlık alan dersi için) ders alınması ve 168 saat yetişkin kliniği (15 ECTS), 168 saat çocuk kliniği (15 ECTS) stajı yapılması zorunludur. Bu koşulları yerine getiren öğrenciler “klinik psikolog” ünvanı ile mezun olurlar.

Programın Amacı

Klinik psikoloji yüksek lisans programı ile alanında uzmanlaşmış meslek elemanları yetiştirmek ve daha sonra doktora eğitimini sürdürmek isteyen adaylara bu eğitim için gerekli olan alt yapının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı, bireyi ve bireyler arası ilişkileri kavramış, bilimsel tutuma sahip, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, hem alanda uygulamacı olarak, hem de akademisyen olarak görev yapabilecek, nitelikli klinik psikologlar yetiştirmek programın diğer amaçları arasındadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak klinik psikoloji alt alanıyla ilgili ayrıntılı bilgileri kazanır. Çeşitli psikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde yetkinlik kazanır. Klinik psikoloji alanında yapılmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak klinik psikoloji alt alanıyla ilgili ayrıntılı bilgileri kazanır.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikometri/İstatistik alt alanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri kazanır.
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, klinik psikoloji alt alanında kullanılan temel araştırma yöntemleri ve tekniklerinin bilgisine sahip olur.
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, klinik psikoloji alanında yapılan çalışmalarda kullanılan istatistikî yöntemlerin ayrıntılı bilgisine sahip olur; bu yöntemlerin güçlü ve sınırlı yönlerini tanımlar.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak çocuk, ergen ve yetişkin psikopatolojisi konusunda ayrıntılı bilgilere sahip olur.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak çocuk ve ergen davranışlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak yetişkin davranışlarını değerlendirme konusunda bilgi sahibi olur.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak çeşitli zeka testleri ve kişilik testleri gibi psikolojik testler hakkında bilgi edinir.
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak psikofarmakoloji ve nörofizyoloji konularında bilgi sahibi olur.
Bilişsel Davranışçı Terapiler, Geştalt Terapileri ve Aile Terapileri gibi tedavi teknikleri hakkında temel bilgileri edinir.
Klinik psikolojideki gözlem ve görüşme teknikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir.
Lisans eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasındaki ilişkiyi kurarak bunları uygulamada kullanır.
Lisans eğitiminde edindiği bilimsel düşünme ve araştırma becerisini geliştirerek çok yönlü bakış açısı kazanır.
Klinik psikoloji alanında yapılmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
Temel klinik psikoloji kuramlarından yola çıkarak, klinik psikolojinin ilgi alanı içerisindeki konulara, sorunlara dair araştırma sorusu oluşturur, uygun araştırma deseni düzenler ve araştırmayı yürütür.
Araştırma bulgularını araştırma sorusuna ve desenine uygun bir analiz tekniği ile analiz eder, bulguları yorumlar ve bilimsel rapor yazma ilkelerine uygun biçimde bulguları rapor eder.
Bireysel sorunları açıklama ve çözüm getirme sürecinde klinik psikoloji alanında edinilen kuramsal bilgi birikimini kullanarak çözüm getirir.
Psikolojinin temel ilkelerine dayalı olarak, klinik psikoloji alanında yapılmış bilimsel çalışmalara eleştirel biçimde yaklaşır ve araştırmacı olarak etik ilkelere sadık kalır.
Araştırma bulgularını analiz etmede kullanılacak bilgisayar programlarını yetkin biçimde kullanır.
Temel istatistik bulguları ayrıntılı bir biçimde yorumlar.
Zeka testleri ve kişilik testleri gibi değerlendirme araçlarını tanı ve müdahalenin biçimlendirilmesinde kullanır.
Kendisine ve davranışlarına ilişkin farkındalığı artar.
Diğer bireyler ve toplumsal davranışa ilişkin değerlendirme becerilerini kazanır.
Davranışı, zihinsel süreçleri ve toplumsal sorun ve konuları, kuramları kullanarak açıklar ve yorumlar.
Birey olarak psikoloji mesleğinin görev ve sorumluklarını etik ilkeler doğrultusunda yerine getirir.
Çeşitli psikolojik testlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde yetkinlik kazanır.
Bilişsel Davranışçı Terapiler, Geştalt Terapileri ve Aile Terapileri gibi teknikleri sorunlu birey ya da gruplara müdahale amaçlı kullanır.
Klinik Psikolog unvanı ile Türkiye’deki hastanelerin psikiyatri, pediatri, onkoloji vb. kliniklerinde, özel ya da resmi kurumların anaokulu ve kreşlerinde, rehberlik ve danışma merkezlerinde, adli tıp enstitüsünde, Adalet Bakanlığı, ceza ve tevkif evlerinde, aile ve çocuk mahkemelerinde, eğitim kurumlarında, okullarda ve dershanelerde, halk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

YL programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışında doktora öğrenimlerine devam etmek için uygun bir donanıma sahip olarak mezun olurlar. Ayrıca aşağıda belirtilen ve klinik psikolog kadrosuna gereksinim duyan kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilirler. Özel ya da kamu hastanelerinin ruh sağlığı birimleri/bölümleriÖzel ya da kamu hastanelerinin/kliniklerin onkoloji, çocuk, kadın doğum ve hastalıkları, yapay döllenme, geriatri, cerrahi, transplantasyon, vb. birimleri/bölümleriPsikoterapi veya psikolojik danışmanlık merkezleriSağlık ve danışmanlık merkezi bulunan kamu/özel kurum ve kuruluşlarKlinik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarıRehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumları, okul öncesi eğitim kurumları, dershanelerKlinik psikolog istihdam eden ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarıHuzurevleriKlinik araştırma yapan kuruluşlarAile ve çocuk mahkemeleri, cezaevleriÜniversitelerin psikoloji bölümlerinde araştırma görevlisi ya da okutman olarak çalışabilirler.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.