Sosyal Bilimler Enstitüsü

Su Politikaları ve Güvenliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR

Tanıtım

Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Birinci Öğretim Yüksek Lisans Programı, su yönetiminin ve politikalarının teorik ve pratik yönlerini geliştirmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir programdır. Programın en önemli katkısı, çok farklı disiplinlerden gelen araştırma sonuçlarının ve bilginin sentezlenerek, kamu ve özel sektörde su konusunda karar vericilere ve politika yapıcılara sunulacak olmasıdır. Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Birinci Öğretim Yüksek Lisans Programı, bilginin sentezlenmesi, analizi ve transferi sürecini desteklemek amacıyla, sosyal bilimler, fen bilimleri, yasal çerçeveler, kurumsal yapılar ve yönetim konuları arasında bir politika bağı oluşturmaya odaklanmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı, ekosistem, gıda, enerji, ekonomik gelişme ve insani tüketim gibi birbiriyle yarışan su ihtiyacı öncelikleri karşısında sürdürülebilir su yönetimine ve su politikalarına katkıda bulunmak için öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Farklı araştırma ekiplerini bir araya getirmek ve disiplinlerarası boyutta su araştırmaları yürütmek; politika yapıcıların ve su idarecilerinin üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle işbirliği yapmasına yardımcı olmak, programın hedefleri arasındadır. Önerilen program, su politikaları ve güvenliği konusunda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkemizde su konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Programlar, disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta su yönetimi sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Suyun geliştirilmesi, dağıtılması, kullanılması gibi su yönetimi konularında bilimsel, yasal ve politik boyutları kavrama ve derinleştirme.Lisans yeterliklerine dayalı olarak, su bilimi, su politikaları, su güvenliği, su yönetimi ve su hukuku gibi alanlar ile ilgili kuramsal ve güncel bilgi birikimine sahip olma ve bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama. Suyun geliştirilmesi, kullanımı ve erişimi ile ilgili konuları, eşitlik ve sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda kritik bakış açısı ile değerlendirebilme.Uluslararası platformda su ile ilgili müzakerelere katılma ve edinilen yabancı dil eğitimi ile Türkiye’nin su politikalarını ve güvenliğini savunacak düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.Ülkemizde ihtiyaç duyulan su politikaları ve güvenliği uzmanlığı kazanımı ile; strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilme, geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Suyun geliştirilmesi, dağıtılması, kullanılması gibi su yönetimi konularında bilimsel, yasal ve politik boyutları kavrama ve bilgi kazanma.
Küresel su politikaları ile ilgili sorunlarla ilgilenecek bilgi birikimine sahip olma.
Lisans yeterliklerine dayalı olarak, su bilimi, su politikaları, su güvenliği, su yönetimi ve su hukuku gibi alanlar ile ilgili kuramsal ve güncel bilgi birikimine sahip olma ve bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama.
Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte su yönetimi, politikaları ve güvenliği konularına önemli katkılar yapmak için gerekli olan teorik bilgiler ve uygulama becerilerini kullanabilme.
Su yönetiminin, politikalarının ve güvenliğinin temelini oluşturan yönetişim ve kurumsal çerçeveyi kavrayarak yeni bilgiler oluşturabilme, su sorunlarına nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirme.
Su politikaları ve güvenliği konusunda öngörülmeyen karmaşık durumlarda; ihtiyaç duyulan yeni stratejik, idari ve teknik yaklaşımlar geliştirebilme ve çözüm üretebilme.
Su politikaları ve güvenliği konusundaki çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilme.Suyun geliştirilmesi ve kullanımına yönelik olarak kritik bakış açısı geliştirebilme.
Su konusu ile ilgili terminolojiyi yabancı dilde öğrenmek ve uluslararası platformlarda su ile ilgili müzakerelere katılarak Türkiye’nin su politikalarını savunabilme.
Ülkemizde ihtiyaç duyulan su politikaları ve güvenliği uzmanlığı kazanımı ile; strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlayabilme, geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan uzmanlar, giderek küreselleşen su problemlerinin ve anlaşmazlıkların çözümünde uluslararası düzeyde yetkinlik kazanacak, uluslararası platformlarda ülkemizin su politikalarını anlatabilecek ve müzakerelere katılabilecek donanıma sahip olacaktır.  Mezunların; başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili  Bakanlıklar, TÜBİTAK, İller Bankası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, Belediyeler, Devlet Planlama Teşkilatı vd. gibi ilgili kamu kuruluşları ve Endüstriler, Uluslararası Kuruluşlar (AB Ofisi, Dünya Bankası, WHO, Birleşmiş Milletler) ve de üniversitelerde istihdam edilmeleri mümkün olacaktır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Birinci Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programı, su yönetiminin ve politikalarının teorik ve pratik yönlerini geliştirmeyi hedefleyen disiplinlerarası bir programdır. Programın en önemli katkısı, çok farklı disiplinlerden gelen araştırma sonuçlarının ve bilginin sentezlenerek, kamu ve özel sektörde su konusunda karar vericilere ve politika yapıcılara sunulacak olmasıdır. Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Birinci Öğretim İngilizce Yüksek Lisans Programı, bilginin sentezlenmesi, analizi ve transferi sürecini desteklemek amacıyla, sosyal bilimler, fen bilimleri, yasal çerçeveler, kurumsal yapılar ve yönetim konuları arasında bir politika bağı oluşturmaya odaklanmaktadır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 60ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.