Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fikrî Mülkiyet Hukuku (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam Zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Tanıtım

Fikri Mülkiyet Hakları, konusunda ülkemizde büyük bir eğitim eksikliği bulunmaktadır. Özellikle fikri mülkiyet alanında lisansüstü eğitim programı bulunmamakta, bu sektörde çalışanlar yeterli eğitimi alamamaktadır. Bununla birlikte fikri mülkiyet hukuk alanında çalışan bir çok ulusal ve uluslararası örgüt de bulunmaktadır. Bu paydaşları bir araya getirmek oldukça zordur. Bu program uluslararası ayağında WIPO, ulusal ayağında TürkPatent'i bir araya getirerek öğrencilere uygulama konusunda da bir çok beceri kazandırmayı amaçlamaktadır. Uygulamayı da kapsadığından  Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce) Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası bir nitelik taşıyacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Programın Amacı

• Gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörde fikri mülkiyet alanında uzman eksikliğini gidermek,• Fikri mülkiyet alanında eğitici yetiştirmek,• Fikri mülkiyet eğitimine katkıda bulunmak suretiyle fikri mülkiyet bilincini artırmak,• Hem politika belirleme konusunda kamu sektöründe, hem de özel sektörde Ar-Ge araştırmaları ve danışmanlık hizmetleri alanında bilgiyi kullanabilen ve değer yaratabilen uzman eksikliğini gidermek• Tüm bu amaçları yerine getirirken, inter-disipliner alanlar olan fikri mülkiyet ile inovasyon-bilgi yönetimi alanlarının her ikisine de hakim bir bakış açısı kazandırmak,• Sanayi-üniversite işbirliğine katkı sağlamak,• Yabancı araştırmacıları Türkiye’ye çekebilmek ve yabancı kuruluşlar ile köprü yaratabilmek,• Orta vadede uluslar arası ortaklarla çifte diploma programlarının öncüsü olmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alana ilişkin hukuk kurallarının ve dinamik yapısının farkındadır, alanın dinamizmine ve disiplinlerarası niteliğine uyum sağlar. Ulusal ve uluslararası başvuruları takip edebilir. Fikri mülkiyet uzmanı olarak alandaki uzman açığını giderir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.
Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.
Fikri mülkiyet haklarının sosyal bilimlerle olan ilişkisini çok boyutlu olarak ele alır ve değerlendirir; hukuki kavram ve kurumların yorumlanmasında bu alanda üretilen verilerinden yararlanır
Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili a)yasal düzenlemelerden, b) ulusal, AB ve diğer uluslararası yargı organları ile kuruluşların kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.
Fikri mülkiyet alanındaki mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin ve güncel literatürün sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle bu alanda hukuk ve yönetim uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde, dünyadaki farklı uygulamaları ve çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenen çözümleri inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Belli hukuki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik ileri düzey çalışmalar yürütür.
ukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Fikri mülkiyet hukukunun dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir
Fikri mülkiyet hukuku ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Uluslararası patent, marka ve tasarım başvurusu belgelerini hazırlayabilir.
Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde çalışır.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanır

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Marka ve Patent Ofisleri,Kamu/Özel Kurumların Ar-Ge Departmanları, Marka ve Patent Vekilliği.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.