Sosyal Bilimler Enstitüsü

Medya ve İletişim Çalışmaları (YL) Programı

Tanıtım

Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, pratik ve kuramsal düzlemde kitle iletişim araçları üzerinden ve yeni medya ortamında yürütülen faaliyetlerin nitelik ve toplumsal etkileri, genel olarak medyanın yapı ve işleyişi süreci ile birlikte kişisel ve kurumsal düzeyde gerçekleşen iletişim eyleminin yapı, işleyiş ve etkileri üzerine yoğunlaşır.

Programın Amacı

Programın amacı, medya ve iletişim alanına ilişkin temel kavramları kullanabilen, bilimsel yaklaşımı benimseyen, eleştirel bir bakış açısı ile medya-toplum ilişkisini disiplinlerarası bilgi bütünü üzerinden değerlendirebilen, medya ve iletişim alanında sorunları fark eden ve çözüm üretmeye çalışan bireyler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, kitle iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşen toplumsal iletişime eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilme becerisi kazanır. Sosyal bilimler alanında bir araştırma tasarımı geliştirmeyi öğrenir. Yöntem bilgisi edinir. Medya ve iletişim çalışmaları alanındaki temel araştırma yönelimlerini tanır.
PY1: Yerel, ulusal ve ulus-ötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleyişi açıklayacak disiplinlerarası bilgiyi geliştirme.
PY2:İletişim ve medya alanının sosyoloji, antropoloji, felsefe, ekonomi, siyaset bilimi, tarih ve dilbilim alanları ile etkileşimi hakkında bilgiye sahip olma.
PY3:İletişim ve medya alanı ile ilgili literatür hakkında bilgiye sahip olma.
PY4:İletişim ve medya alanıyla ilgili yöntem bilgisine sahip olma.
PY5: İletişim ve medya ile ilgili tarih ve bağlam bilgisini teorik ve pratik düzeyde kullanma.
PY6: İletişim ve medya alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini görebilme ve tanımlayabilme becerisine sahip olma.
PY7: İletişim ve medya alanındaki bir sorunu tespit etme, çözüm üretme, çözüme işlerlik kazandırma, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulama.
PY8: İletişim ve medya alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturma.
PY9: İletişim ve medya alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve öğrenmesini yönlendirme
PY10: İletişim ve medya alanıyla ilgili güncel gelişmeleri değerlendirme, kendi çalışmalarını nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma.
PY11: İletişim ve medya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, estetik ve etik değerleri gözeterek bu değerleri yaygınlaştırma.
PY12: İletişim ve medya ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulamaları yorumlama, geliştirme ve elde edilen sonuçları hedefler doğrultusunda değerlendirme.

Kazanılan Derece

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Kariyer Seçenekleri

Gazetecilik, halkla ilişkiler uzmanlığı ya da televizyon yapımcılığı gibi iletişim sektörünün farklı alanlarına yönelen adaylar kadar akademik kariyer planlayan adayların da istihdamına aracılık edecektir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.