Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan Hakları (DR) Programı

Tanıtım

İnsan hakları doktora programı, insan hakları bilgisinin geliştirilmesi ve insan hakları alanında nitelikli akademik çalışmalar üretme amacı güder. İnsan haklarının uygulama boyutunun olduğu kadar teorik boyutunun da önemli olduğunu kabul eden program inter-disipliner bir nitelik taşımaktadır.

Programın Amacı

 İnsan haklarının küresel yükselişi ve kabulü, bu hakları güvence altına almak ve geliştirmek amacıyla yapılan anlaşma ve sözleşmelerin sayısının her geçen gün artması, aynı şekilde insan hakkı olarak kabul edilip bu kapsamda değerlendirilen hak ve özgürlüklerin niceliksel ve niteliksel yükselişi ve tüm bunların günümüz devlet-toplum-birey ilişkilerine yansıması insan hakları alanındaki niteliksel bilgi ihtiyacını ve farkındalığı arttırmaktadır. Yine ülkemizin insan haklarına ilişkin çeşitli uluslararası sözleşmelere taraf olması nedeniyle bu hakların ihlalinin maddi-manevi bir takım sonuçları olmaktadır. Maalesef, ülkemizde özellikle hukuk uygulayıcılarının insan hakları konusundaki bilgisizlikleri ve yetersizlikleri dolayısıyla Türkiye birçok davada insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm olmaktadır. Bu husus ülkemizin itibarını uluslararası kamuoyu nezdinde olumsuz etkilemektedir. Yakın zamanda anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun kabulü de bu olumsuz tabloyu düzeltme çabalarının bir sonucudur. Bunun haricinde Türkiye'de insan hakları anlayışının geliştirilmesine yönelik nitelikli akademik çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doktora programı da bu ihtiyacı karşılama çabalarının bir parçası olacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Öğrenciler, doktora yeterliliklerine dayanarak insan hakları alanı kuram ve pratiği hakkındaki bilgilerini derinleştirir; yeni kavram, teori ve uygulama bilgisine sahip olurlar. Farklı disiplinlerin insan haklarına yaklaşımını ele alarak disiplinlerarası bir bakış açısı kazanırlar. Ayrıca bu alanda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler. Edindikleri uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenme sürecini yönlendirebilirler. İnsan hakları alanı ile ilgili konularda politika ve strateji geliştirip, elde edilen sonuçları değerlendirebilirler.
İnsan Hakları Hukuku ile ilgili kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşır.
İnsan Hakları alanları ve ilgili disiplinlerde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
Alanyazın araştırması yapar.
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Etik kurallara uyma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, araştırma ve düşünce kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                   A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı           F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.