Sosyal Bilimler Enstitüsü

Deniz Hukuku (DR) (İngilizce) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. İsmail DEMİR

Tanıtım

Deniz Hukuku Doktrora Programı (İngilizce)

Programın Amacı

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” eylem planının önceliklerinden bir tanesi, deniz bilimlerinde araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı, bu çerçevede deniz hukuku alanında araştırmacı insan gücü yetiştirme programları uygulanması şeklinde belirlenmiştir (Bkz. 02.10.2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete). Bu maksatla, TC Dışişleri Bakanlığı’nın 15.07.2014 tarihli ve 21252218-460.00-2014/6697758 sayılı yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulacak doktora programı ile, Türk dış politikasına etki edecek düzeyde uzman yetiştirileceği, bu kişilerin uluslararası toplantılara Türkiye adına etkin katılımın sağlanacağı düşünülmektedir. Özellikle Türkiye’nin aktif rol sahibi olduğu deniz hukuku uyuşmazlıkları, uluslararası alanda uzman kişilerin katılımıyla yapılan bilimsel toplantılarda ele alınmaktadır. Bu toplantılarda Türk deniz hukuku ve siyasetine uygun olarak dış politikasının savunulması, hem deniz hukuku hem de deniz siyaseti alanlarında uzman seviyesinde teknik bilgiye ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilecek doktora programı sayesinde yetiştirilecek uzman kişiler, Türk deniz siyaseti ve bu yolla Türk dış politikasının gelişimine fayda sağlayacaklardır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program kapsamında öğrenciler, Uluslararası deniz hukukunun temel prensiplerini, gemilerin bayrak çekmesi ve gemi sicilleri, uluslararası seyrüsefer için kullanılan boğazların hukuki rejimi, Türk Boğazları, liman devleti kontrolü, deniz emniyetini tehdit eden küresel faktörler, deniz kazaları, uluslararası sözleşmeler ışığında deniz kirliği dolayısıyla sorumluluk ve tazminat meseleleri, 1976 LLMC Konvansiyonu uyarınca sınırlı sorumluluk esasları, Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku uyarınca deniz alacaklarının cebrî icrası, çarter sözleşmeleri, taşıma hukukunun temel esasları, deniz hukukuna özgü koruma ve tazmin sigortaları, gemi ipoteği ve ipoteğin temel prensipleri, deniz taşıyanının eşyanın zıyaı, hasarı ya da teslimindeki gecikmeden sorumluluğu, konişmento ve diğer deniz evrakı hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olacaklardır.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturur.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı ve sözlü olarak sistemli biçimde aktarır.
Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayarak gerektiğinde bunları geliştirir ve değiştirmek üzere girişimde bulunur.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Deniz hukuku alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
Deniz hukukunu disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirir
Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
Alanyazın araştırması yapar.
Bilimsel olarak yaygın şekilde kullanılan bir yabancı dilde alanıyla ilgili bilimsel bir makale hazırlar.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

TC Cumhurbaşkanlığı, TC Adalet Bakanlığı, TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü), TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü), TC Dışişleri Bakanlığı, TC Dışişleri Bakanlığı, (Avrupa Birliği Başkanlığı), TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), TC İçişleri Bakanlığı, TC Milli Eğitim Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), TC Milli Savunma Bakanlığı, TC Sağlık Bakanlığı , (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü), TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü), TC Ticaret Bakanlığı, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHOD), Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (ÇUDGMM), Deniz Güvenliği Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO), Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara Barosu, İstanbul Barosu – Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Barosu – Taşıma Hukuku Komisyonu, İzmir Barosu, Türk Armatörler Birliği, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Türkiye Denizciler Sendikası, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF), Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, Türk Deniz Hukuku Derneği, Türk Deniz Araştırma Vakfı (TÜDAV), Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi – Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUTÜRBAM) vb. kurumlar ile Tük ve yabancı kurulaşlar ile Üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına