Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Programımız, kent, çevre ve yerel yönetimler alanındaki çalışmaları bir bütün olarak ele alan yüksek lisans ve doktora derslerinden oluşmaktadır. Yerel yönetimler ve kentsel çalışmalar yanında çevre sorunlarının ve politikalarının ele alındığı programımızda toplam 28 ders ve 4 seminer dersi yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi disiplininin bir dalı olan programımız, akademik çalışmaların yapılabildiği özgün bir ders programına yer vermektedir. Tezli yüksek lisans programı için; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, tezsiz yüksek lisans programı ise 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Doktora programı ise 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Programın Amacı

Programın amacı öğrencilerini kent ve çevre bilimleri; yerel yönetimler; siyasal ekoloji; sürdürülebilir gelişme politikaları; uluslararası çevre politikaları ve hukuku; yeşil siyasal hareketler;  karşılaştırmalı yerel yönetim sistemleri; Türkiye'nin yerel yönetim sistemi ve evrimi; yerel maliye sistemi; kent kuramları; kent tarihi; kent ve çevre bilimlerinin hukuksal yönünü anlaşılır hale getirecek biçimde hukuk bilimlerini kapsayan alana ilişkin akademik bilgiyle donatmaktır. Ayrıca bu alanın çeşitli boyutları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve uluslararası literatür hakkında bilgi sahibi olmaları ve literatürü takip edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Arsa ve konut politikaları, çevre hukuku, yeşil siyasal düşünceler, yerel özerklik, kent kuramları konularında yorum yapma becerisi kazandırma. İlgili terimleri tartışmalarda kullanabilme becerisine sahip olma.
PY1. Sosyal bilimlerin geneline ilişkin kuramsal ve yöntemsel bilgiyi temel alır.
PY2. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında kuramsal, tarihsel ve güncel bilgiyi temel alır.
PY3. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları, Hukuk Bilimleri alanında metodolojik bilgiyi temel alır.
PY4. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında sahip olduğu kuramsal, tarihsel ve güncel bilgileri kullanır.
PY5. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanına dair her türlü temel ve yardımcı kaynakları kullanır.
PY6. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında sahip olduğu güncel ve tarihi verileri değerlendirerek yorumlar.
PY7. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla tanımlar.
PY8. Tarihsel ve güncel sorunları toplumsal, siyasal ve psikolojik boyutlarıyla eleştirel bir mesafeden ve karşılaştırmalı bir perspektiften analiz eder.
PY9. Tarihsel ve güncel sorunları ele alan çalışmaları yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PY10. Bilgisayar ve diğer iletişim teknolojilerini alanın gerektirdiği ölçüde kullanır.
PY11. Akademik düzeyde araştırma, sunum, görüşme, müzakere gibi süreçlerde hem bireysel olarak bağımsız çalışmalar yürütebilir hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alarak bu tür çalışmalara etkin katkı sunar.
PY12. Sorumluluğu altındakilerin gelişimini sağlamak için alanıyla ilgili konferans, panel ve projeler tasarlayıp yönetir.
PY13. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanına ilişkin kuramsal ve pratik gelişmeleri takip ederek, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY14. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikalarının sürekli gelişen dinamik yapısının bilincinde olarak, yaşamboyu öğrenmeye açıktır.
PY15. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanında makro düzeydeki güncel gelişmelerin yanı sıra mikro düzeydeki alt alanlar (alan/bölge/sorun) düzeyinde uzmanlaşmaya yönelir.
PY16. Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları alanındaki gelişmeleri hukuk disiplini ekseninde izleyerek, hukuk kuralları çerçevesinde yorumlayıp yeni gelişmeleri eleştirel yaklaşımla değerlendirir.
PY17. Alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşları (kamu kurumları, özerk kurumlar, ulusal, uluslararası ve bölgesel örgütler, vb.) gerektiğinde çözüm önerileri de üreterek yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
PY18. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini kuramsal olduğu kadar nicel ve nitel verilerle de destekleyerek tüm kesimlere aktarıp paylaşır.
PY19. Genel olarak sosyal bilimler ve özel olarak Yerel Yönetim, Kent ve Çevre Politikaları müfredatı temelinde yaptığı çalışmaların her aşamasında bilimsel ve etik değerlere özen gösterir.
PY20. Çalışma alanına giren konuları temel hukuk nosyonu çerçevesinde değerlendirerek, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirip sorunlara çözüm önerileri getirir.
PY21. Kamu hizmeti ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde toplumsal süreçler içerisinde etkin bir birey özellikleri sergiler.
PY22. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, ekolojik, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak alışılagelmiş sınıfsal, etnik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini doğrudan mesele eder.
PY23. Kamu ve özel sektörde ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilecek her düzeyde idari görevi yerine getirebilecek ilgi ve beceriyi sergiler.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerin ilgili anabilim dalları, Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler, diğer kamu kurumları.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                                 Notlar                   Katsayılar90-100                                                            A                                               4,0085-89                                                             B1                                            3,5080-84                                                            B2                                             3,2575-79                                                       B3                                           3,0070-74                                                      C1                                             2,7565-69                                                           C2                                             2,5060-64                                                           C3                                        2,0050-59                                                             F1                                              1,5049 ve aşağısı                      F2                                              0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.