Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi (YL. II. Ö.) (T.Siz) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış ÖVGÜN

Tanıtım

Programda devlet olgusu planlamadan denetime, örgütlenmeden personel yönetime, eşgüdümden bütçelemeye kadar uzanan geniş bir yönetsel süreç yelpazesinde ele alınmakta ve dersler de bu bağlamda tasarlanmaktadır. Devlet Yönetiminin Kuruluşu, Yönetim İlke ve Süreçleri ile Devletin Toprak Örgütlenmesi zorunlu dersler olarak sunulmaktadır. Zorunlu dersler dışında adaylara çok geniş bir tercih seçeneği veren toplam 17 seçmeli ders sunulmaktadır. Seçmeli dersler üst kademe yöneticilerinin çalışma alanları ve ilgileri gözetilerek belirlenmiş ve kamu yönetiminin, onunla yakından ilişkisi bulunan yakın disiplinlerin etkisiyle disiplinlerarası bir bağlamda oluşturulmuştur. Bu noktada stratejik yönetim, personel yönetimi, kamu politikaları ve devletin toprak örgütlenmesi gibi temel konuların yanı sıra afet, göç, güvenlik, kamu maliyesi ve hukuk gibi alanlardan da beslenerek program disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Bu program, farklı anabilim dallarından, bölümlerden, fakültelerden ve üniversitelerden de destek alan zengin bir programı içermektedir. 

Programın Amacı

Hedef kitlesi kaymakamlar, mülki idare amirleri ve üst düzey kamu yöneticileri olan programın temel amacı, belirtilen kamu personelinin meslek alanlarına ilişkin akademik yetkinlikleri artırarak uzmanlıklarına katkı sağlayabilmek ve öğrencinin ilgili alanda bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.  Program’ın bir diğer önemli yanı da uygulama boyutuna önem vermesidir. Bu noktada yine disiplinlerarası bir niteliği olan ve uygulamalı olarak verilmesi planlanan protokol yönetimi dersi özel öneme sahiptir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program, öğrencilerin kamu yönetimi alanı ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulundurmalarını sağlar. Program, öğrencilerin alanlarındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahip olmalarını sağlar. Program, öğrencilerin alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmelerine katkıda bulunur. Program, öğrencilerin, alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katkıda bulunmalarını sağlar. Program, öğrencilerin, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmelerine katkıda bulunur. .
Kamu yönetimi alanı ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahip olma.
Kamu yönetimi alanında edinilen bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleşterek yorumlama
Kamu yönetimi alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme
Kamu yönetimi ile ilgili bilgi ve uygulama eksiklerini tespit etme
Program kapsamında edinilen bilgilerin sözlü olarak aktarılması
Program çerçevesinde kamu yönetimi alanında özümsenen bilgi ve problem çözme yeteneklerinin disiplinler arası çalışmalarda uygulanması
Alandaki temel kavramları öğrenme, kavramlar arası ilişkilere hâkim olma
Alanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle etkileşimi kavrama
Alandaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alana yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
Alanındaki ulusal veya uluslararası toplantılarda sözlü sunum yapabilme becerisi geliştirme.
Alanla ilgili uzmanlığı, lgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirme
Kamu yönetimi ile ilgili bilgilerin, alan araştırmaları yaparak geliştirilmesi
Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etme.
Sosyal ilişkilerin ve bu ilişkileri yönlendiren normların eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kamu sektörü

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.