Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Cengiz ÇETİN

Tanıtım

Türkiye, kültür varlıklarının nitelik ve niceliği açısından dünyanın en zengin ülkesidir. Bu zenginlik arkeolojik, tarihi, etnografik eserlerin yanı sıra sanat eserlerini de kapsar. Söz konusu bu kültür varlıklarının koruma ve onarımını dünyada bu alandaki gelişmelere uygun ileri düzeyde bilgi ve teknolojik donanım ve bilimsel bakış açısı ile yapılabilmesi için kültür varlıklarının koruma ve onarım alanında lisansüstü eğitim bir zorunluluktur.  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı altında açılan bu tezli yüksek lisans programının öncelikli hedefi kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında lisans eğitimi almış meslek elemanlarının bilgi ve beceri düzeylerini geliştirerek mesleki yetkinliklerine bilimsel bakış açısını katarak koruma ve onarım alanının genel sorunları yanı sıra belli malzeme grupları üzerinde bilgi ve becerilerini artırarak çalışmalarında disiplinler arası işbirliği anlayışını yansıtan, alanında uzmanlaşmış meslek elemanı yetiştirmektir. İkincil amacı ise arkeoloji, sanat tarihi gibi sosyal bilimler alanı; mimarlık, iç mimarlık, inşaat ve malzeme mühendisliği gibi mühendislik alanları ile kimya, biyoloji ve jeoloji gibi fen bilimleri alanında lisans eğitimi almış adayları kültür varlıklarını koruma ve onarım alanı temel bilgisi ile donatarak, kendi alanlarına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında kullanabilmelerini sağlamak böylece söz konusu bilim alanları ile koruma-onarım bilim alanında disiplinler arası çalışmanın gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla programa kayıt yaptıran bahse konu yardımcı bilim alanlarından lisans mezunu öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Programın Amacı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı kültür varlıklarını koruma ve onarım lisans programından mezun meslek elemanlarının mesleki çalışmalarını etik kurallar çerçevesinde, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun gerçekleştirme,  yöntem belirleme, uygulama sonuçlarını değerlendirme, bilimsel inceleme ve araştırma yapma bilgi ve becerisini geliştirmek yanı sıra belli bir malzeme grubu üzerinde uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca sosyal bilimler, mühendislik ve fen bilimleri alanında lisans eğitimi almış adayları, kültür varlıklarını koruma ve onarım alanı bilgi ve becerisi ile donatarak, kendi alanlarına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında kullanabilmelerini sağlamak, böylece söz konusu bilim alanları ile koruma-onarım bilim alanında disiplinler arası çalışmanın gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Taşınır Kültür Varlıkları Konservasyonu alanında spesifik konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur. , Taşınır Kültür Varlıkları Konservasyonu hakkında bilgi edinir, karar alır ve uygular. Uygulamalarını uzmanlaşmış bilgi ve meslek etiğine dayalı gerçekleştirir. Konservasyon bilimine yeni geliştirilen teknoloji, yöntem ve malzemeleri takip eder, uygular. Koruma bilimine katkı sağlayacak disiplinler arası araştırma yapabilir ve bunu bilimsel bir yazıya dönüştürebilir.
Konservasyonun ilke ve kavramları ile Kültür Varlıkları Konservasyonuna ilişkin Ulusal ve Uluslararası mevzuatı sıralar, açıklar ve yorumlar.
Konservasyona ilişkin disiplinler arası çalışma alanlarını sıralar, gerekliliklerini ve temel çalışma prensiplerini açıklar.
Taşınır Kültür Varlığını oluşturan malzemeyi, üretim teknik ve teknolojilerini, malzemede meydana gelen bozulma ve hasarları belirler.
Taşınır Kültür Varlığını oluşturan malzemede meydana gelen bozulma ve hasarların oluşum mekanizmalarını açıklar, giderilmemesi durumunda meydana gelebilecek kayıpları öngörür, bozuma ve hasarların giderilme yöntemlerini sıralar.
Farklı ortamlardaki konservasyon uygulama sürecini planlar, takip eder ve değerlendirir.
Konservasyonun gerektirdiği karmaşık teknik mesleki faaliyetleri ve projeleri bağımsız olarak yönetir.
Konservasyon süreçlerinde ortaya çıkan, öngörülememiş sorunların çözümünde hem bireysel hem de ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve çözüm geliştirir.
Bir proje çerçevesinde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik mesleki etkinlikleri (hizmet içi eğitim, workshop gibi) planlar ve yönetir.
Konservasyonun değişime açık bir alan olduğunu bilerek ve yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendisini mesleki olarak geliştirir.
Konservasyona ilişkin konuları (tespit, teşhis, uygulama, mevcut korunma durum raporu vb) sözlü veya yazılı olarak ifade eder
Konservasyon ile ilgili konularda bilimsel görüşlerini, sorunları ve çözüm önerilerini verilerle destekleyerek ilgili kişilere yazılı veya sözlü olarak bildirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Yüksek Lisans Programı mezunları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı müzeler ve bölge koruma ve onarım laboratuvarları ile özel müze ve restorasyon firmaları tarafından yürütülen koruma-onarım projelerinde uzman konservatör olarak görev alabilirler. Ayrıca kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında eğitim veren yükseköğrenim kurumlarında araştırma görevlisi ve/veya öğretim görevlisi olarak istihdam edilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.