Biyoteknoloji Enstitüsü

Temel Biyoteknoloji (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Erkan YILMAZ

Tanıtım

Programkapsamında Biyoteknoloji İçin Mikrobiyoloji, Moleküler HücreBiyolojisi, Biyoteknoloji ve Genetik, İleri Biyoteknoloji Teknikleri, Yaşam Bilimlerinde Biyoinformatik, Araştırmametodolojisi, Proje ve Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri  ve Etik dersleri zorunlu derslerdir.Öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik PCRTemelli Genetik Analiz Yaklaşımları, Genombilimde MikrodizinUygulamaları ve Biyoinformatik Analiz, Tıpta Temel ProteomikAnalizler, Bitki Hücre Biyolojisi, Kanser Moleküler Biyolojisi ve Epigenetik gibi pek çokseçmeli ders de program kapsamında açılmaktadır.Disiplinlerarası bir program olan Temel Biyoteknoloji Doktora Programıöğrencilere; biyoteknolojiye dayalı tıp, eczacılık, ziraat,çevre ve moleküler biyoloji gibi farklı alanlarda tezçalışmalarını gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>

Programın Amacı

Ülkemizinbiyoteknoloji alandaki insan gücü ve uzman gereksinimini yurtiçikaynaklarla karşılamak, biyoteknolojinin tüm alanlarındadünyadaki gelişmelere ayak uyduran bilim insanları yetiştirmekamacıyla oluşturulmuştur. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezunolan öğrenciler:Biyoteknolojialanında sorunlara çözüm üretme, bu çözümler çerçevesindeproje hazırlama ve bu süreci yönetme fonksiyonlarınıuygulayabilme becerisine sahip olurlar. Özellikle genetik, molekülerbiyoloji, mikrobiyoloji, bitki ve çevre biyoteknoloji, temelbiyoteknoloji teknikleri konularında bilgi sahibi olurlar. Aynızamanda ilgili seçmeli dersler vasıtasıyla biyoteknolojininsanayiye aktarılmasına yönelik yetkinlik kazanmaları da sağlanır. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>
Bilimsel bir araştırmanın temel mantığı ve izlenecek yollar hakkında fikir sahibi olma.
Özellikle biyolojik materyallerle çalışılırken laboratuvarda uyulması gereken kurallara hakim olma.
Temel Biyoteknoloji Teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.
Temel Biyoteknoloji Tekniklerinin Uygulanması hakkında bilgi sahibi olur.
Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji gibi biyoteknolojinin temel altdalları hakkında yeterli alt yapıya sahip olur.
Sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların nedenlerinin tespiti için biyoteknolojik yöntemleri kullanır.
Biyoteknolojik yöntemleri aynı zamanda sağlık, çevre, tarım gibi pek çok alandaki sorunların çözümü için de kullanır.
Alanında dünya çapında yürütülen çalışmaları takip ederek, özgün fikirler üretir.
Ülkemizin biyoteknolojik sorunlarını tespit ederek ülke bazında çözümler üretilmesini amaçlar.
Yeni biyoteknolojik yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışır.
İlgili çalışma için uygun deney düzeneklerini ve protokollerini tespit eder.
İlgili cihazların kullanılması husunda temel bilgiye sahiptir.
Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapabilir.
Alanıyla ilgili gelişmeleri ve yeni yöntemleri takip eder ve uygulanması hususunda bilgi sahibi olur.
Çeşitli kurs, seminer, kongre ve eğitimleri takip ederek çalışmalarına yön verir ve farklılıklar katar.
Çalışma ortamında paydaşları ile uyum içerisinde çalışır.
Bilimsel ve bireysel sorunlarını doğru bir şekilde ifade ederek çözümünü sağlar.
İnsan, hayvan, hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde alanıyla ilgili makaleler yayınlayarak bilime katkıda bulunur.
Kongre, seminer ve sempozyumlar vasıtasıyla bilimsel bilgisini diğer bilim insanlarıyla paylaşır.
Araştırmaların yürütülmesi ve yayınlanması aşamalarında etik kurallara uygun olarak davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunları;üniversitelerin farklı bölümlerinde akademik çalışmalarınadevam etmelerinin yanısıra, sanayide (ilaç, tarım, gıda, çevre,biyomedikal firmalarında), klinik tıp ve tanı merkezleri ile TüpBebek Merkezlerinde çalışabilmektedir. Ayrıca adli tıp, TÜBİTAKve çeşitli kamu kuruluşlarında da istihdamları mümkündür. P { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; widows: 2; orphans: 2; }>

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 36 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 36 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                                  Katsayılar90-100                                   A                                           4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                          1,500-49                                     F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya onaylı, ıslak imzalı fotokopisi)Yüksek Lisans Mezuniyet Transkriptinin aslı ya da onaylı, ıslak imzalı fotokopisi, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az  3.00 olmalıdır.Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner Fakülteleri mezunları yüksek lisans yapmadan doktora başvurabilirler. Bu adayların diğer belgelerle birlikte lisans mezuniyet not ortalamaları 4’lük sistem de en az 3.0 olmalıdır.Yabancı Dil Belgesi. YDS den en az 60 puan gereklidir. Ayrıca ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış YDS puanına muadil puan gerekmektedir. ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır. Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan("Graduate Record Examination" (GRE)(Genel) "Graduate Management Admission Test" (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.2 adet biyometrik fotoğraf(4,5x6 cm boyutunda)Nüfus Cüzdan fotokopisi(Onaylı) veya E- devlet üzerinden alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği BelgesiReferans MektubuNiyet MektubuÖzgeçmiş