Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mesut ÇAPA

Tanıtım

Türkİnkılap Tarihi Enstitüsü, 4204 sayılı yasa ile 15 Nisan 1942 tarihinde “Türk İstiklâl Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyetrejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak; bukonularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak kütüphane ve müzeler meydanagetirmek ve bir arşiv kurmak; Türk İnkılâp ve Rejimini memleket içinde vedışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve her türlü yayınlardabulunmak” amacıyla>kurulmuş;daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları TeşkilatıHakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne DairKanun ile yüksek lisans ve doktora programlarını uygulayan bir birim halinedönüştürülerek Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanmıştır.Anılantarihten itibaren eğitim-öğretime başlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AnabilimDalı doktora programı, bugüne kadar 124 mezun vermiştir.

Programın Amacı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi EnstitüsüAtatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Doktora Programı’nın amacı öğrenciye bağımsızaraştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış  açısı ileirdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımlarıbelirleme yeteneği kazandırmanın yanı sırayüksekLisans eğitimiyle belirli düzeyde, tarih metodolojisi, araştırma ve yazmabecerileri edinmiş öğrencileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim dalındauzmanlaştırmak, Atatürk İlke ve Devrimleri konusunda öğretim elemanıyetiştirmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında sahip olduğu ileri düzeydekibilgileri, özgün düşünce ve araştırmayla uzmanlık düzeyinde geliştirerek ve sosyal bilimlerin temel etik kurallarına bağlıkalarak kamuoyu ile paylaşır. Ayrıca yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözmeve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgiliyeni fikir ve yöntemler geliştirir. 
PY1. Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında sahip olduğu ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırmayla uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PY2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında yeni bilgiler üreterek ya da var olan bilgileri yeni bir teorik çerçeve ile yeniden yorumlayarak bilime katkı sağlar.
PY3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanı ile çeşitli disiplinler arasında ilişkiler kurup, yeni sentez ve yorum denemeleri yapar.
PY4. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanı ile ilgili anlamlı problematikler oluşturur.
PY5. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik biçimde yaklaşıp alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olur.
PY6. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanı ile ilgili yeni bilgi ve yorumların analiz ve sentezini yapar.
PY7. Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde alanıyla ilgili bilimsel makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlar.
PY8. Özgün ve disiplinlerarası çalışmalara öncülük yapar.
PY9. Gerek bireysel gerekse kollektif çalışmalar yürütür.
PY10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanıyla ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
PY11. Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
PY12. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında Yüksek Lisans eğitimi düzeyinde akademik danışmanlık yapabilme yetisini kazanır.
PY13. Özgün görüşlerini, uzman bir topluluk içinde savunma yetkinliğine sahip olur.
PY14. Sosyal bilimlerin temel etik kurallarına bağlı kalarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında üretmiş olduğu bilimsel bilgiyi kamuoyu ile paylaşır.
PY15. Akademik ve profesyonel bağlamda sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY16. Küresel, bölgesel ve ulusal bağlamda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunlarlarda çözüm üretir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız,üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik kadrolara başvurabilirler.Özellikle zorunlu olarak okutulmakta olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”dersini vermek üzere görev alabilirler. Üniversiteler dışındaki  alanlarıyla ilgili kamu kuruluşları,araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görevyapabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.