Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji (DR) Programı

Tanıtım

Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) bünyesinde, FKB eğitimi yaptıran Zooloji ve Botanik kürsüleri, 1948-49 öğrenim yılında, Tabiiye dalı olarak üçlü lisans eğitimi yaptırmak amacı ile Fen Fakültesine nakledilmiş ve aynı yıl Botanik, Zooloji ve Jeoloji Enstitüleri kurulmuştur. Tabiiye eğitimi üçlü lisans dalında 1965 yılına kadar sürmüş, 1968 yılında ikili bilim lisansı olarak değiştirilmiştir. 1983 yılında Botanik ve Zooloji Kürsüleri birleştirilerek Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Günümüzde ise Bölümümüzde toplam 20 Profesör, 11 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 23 Araştırma Görevlisi, 1 Biyolog ve 2 Uzman mevcut olup, Biyoteknoloji, Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Öğrenciyebağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ileirdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımlarıbelirleme yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bilimsel bir tez ve makaleyaparak kendi branşında uzmanlaşmasını sağlar.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;  Doktora düzeyinde teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur; bu bilgileri kullanır; alanındaki sorunları çözebilme kabiliyetini kazanır; güncel gelişmeleri kendi çalışmalarına uyarlayarak yazılı, sözlü ve görsel olarak paylaşır. Edindiği ileri düzeydeki bilgileri yayınlayarak özgün çalışmalar ortaya koyar, biyoloji biliminin gelişimine katkıda bulunur.  
Yüksek lisans bilgilerine dayanarak biyoloji alanında güncel ve ileri düzeyde bilgileri öğrenir, bu bilgileri araştırmalarında kullanarak özgün çalışmalar yapar
Alanında özgün çalışmalar ortaya çıkarmak için bilgisini problemleri çözmede, disiplinler arası etkileşimleri anlamada ve verilerin derlenip yorumlanmasında kullanır.
Edindiği yeni bilgileri değerlendirip doğru şekilde kullanır.
Biyoloji alanında özgün, yaygın etkiye sahip yeni yöntemler, tasarımlar ve yaratıcı fikirler ortaya koyar, uyarlayarak uygular
Alanındaki problemleri çözmede edindiği bilgilerini kullanır.
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri üst düzey seviyede kullanabilme becerisine sahip olur.
Biyoloji alanına yenilik getiren, özgün, yaygın etkiye sahip yeni yöntemler, tasarımlar ve yaratıcı fikirleri bağımsız olarak gerçekleştirerek biyoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunur.
Bilimsel çalışmalarını en az bir makale ile ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak özgün bir çalışma ortaya koyarak biyoloji bilgisinin sınırlarını genişletir
Alanı ile sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilmeyi öğrenir.
Alanında edindiği ileri düzey bilgileri yeni fikirler ve uygulamalar üretmede kullanır
Alanında uzman kişilerle görüşünü savunabilir, bilgisini etkin şekilde aktarabilir
Yabancı bir dilde ileri düzeyde sözlü ve yazılı iletişim kurup, tartışabilir.
Edindiği ileri düzey bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması için etik değerleri gözetir ve bunları öğretir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversitelerde öğretim elemanı,sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda yer alan laboratuvarlarda, Çevrekoruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda,  Biyoteknolojikçalışma yapan kurum ve kuruluşlarda,Tarım ve Ormancılık alanlarındatemel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuvarlarında,  Biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri veBiyoloji programlarının geliştirilmesinde çalışabilmektedirler.  

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar Notlar Katsayılar90-100 A 4,0085-89 B1 3,5080-84 B2 3,2575-79 B3 3,0070-74 C1 2,7565-69 C2 2,5060-64 C3 2,0050-59 F1 1,5049 ve aşağısı F2 0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.