Fen Bilimleri Enstitüsü

Bahçe Bitkileri (DR) Programı

Tanıtım

Bahçe Bitkileri programı; sebze, meyve, bağ, süs bitkileri ve yenilebilir mantarların biyolojisi, yetiştiriciliği, ıslahı ve biyoteknolojisi,  bitki, tohum fizyolojisi ile hasat sonrası depolama konularında doktora düzeyinde eğitim ve araştırma çalışmaları yapmaktadır.

Programın Amacı

Bahçe Bitkileri alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri geliştirir, derinleştirir.  Uzmanlık hedefine yönelik olarak danışman öğretim üyesi ile belirlediği bir konuda bağımsız çalışabilir. Bu amaçla, araştırmanın planlanması, uygun materyal ve yöntemin seçimi, uygun arazi ve laboratuvar tekniklerinin kullanılarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını hedefler. Araştırmadan elde edilen sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde aktarır, bilimsel platformlarda paylaşır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bahçe Bitkileri uzmanlık alanını kapsayan konularda (bahçe bitkileri biyolojisi,  yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, ıslah, fizyoloji, biyoteknoloji , hasat, ürün değerlendirme, muhafaza ve pazarlama ) uzmanlık derecesinde edindiği bilgileri derinleştirerek, geliştirir. Belirli bir konuda, araştırma alanı ile ilgili kaynaklara ulaşır. Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi getirir, edindiği bilgileri paydaşlarına aktarır. 
Bahçe Bitkileri alanını kapsayan konularda (özel yetiştirme teknikleri, fide ve fidan üretimi, anaç-kalem ilşkileri gibi) özel uzmanlık bilgilerine sahiptir.
Türlere özel ıslah yöntemleri hakkında edindiği bilgileri, derinleştirerek geliştirir.
Bitki doku kültürü yöntemleri ve kullanım alanları hakkında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Bahçe bitkilerinin fizyolojik özellikleri, hasat sonrası uygulamalar, bahçe ürünlerinin değerlendirme şekilleri ve türlere özel muhafaza teknikleri, muhafaza sırasında ürün yapısında meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler hakkında bilgiye sahiptir.
Tohum fizyolojisi ve tohum uygulamaları hakkında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Bahçe bitkilerinde moleküler markerlar ve bu yöntemlerin bahçe bitkilerinde araştırma amaç ve hedeflerine yönelik kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgilere sahiptir.
Uzmanlık hedefine yönelik edindiği bilgileri kullanarak, araştırmalar planlar, yürütür ve sonuçlandırır.
Yaptığı araştırmalar ile ulusal veya uluslararası düzeyde bir problemin çözülmesi veya açıklanmasına katkıda bulunarak, bilimsel bir kazanım sağlayabilir.
Araştırma alanı ile ilgili literatür, yöntem, arazi ve laboratuar tekniklerini kullanabilir, uyarlayarak geliştirebilir.
Konusu ile ilgili kaynak ve bilgilere ulusal veya uluslararası düzeyde erişebilir.
Bahçe bitkileri alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri geliştirir, derinleştirir, analitik düşünce yeteneği ile çözer.
Araştırma sonuçlarını bilimsel platformlarda aktarır, ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlar
Özel araştırma konusunu bağımsız olarak yürüterek, sonuçlandırabilir.
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir, yaşam boyu öğrenme gerekliliğini benimser.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bahçe Bitkileri doktora programlarından mezun olanlar, bahçe bitkileri ürünlerinin yetiştiriciliği, çeşit ıslahı ve biyoteknolojisi, çeşit tescili, kontrol ve sertifikasyonu, ürün denetimi, tohum, fide ve fidan üretimi, ürünlerin değerlendirilmesi, muhafazası ve pazarlanması konularında faaliyet gösteren Ar-Ge kuruluşlarında, kamuya bağlı araştırma enstitülerinde ve üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktoraprogramlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmasıgerekir: a)    >Doktora programına başvurabilmek için adaylarınlisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancıülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyrukluöğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmasıgerekir.b)   >Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olanadayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puanalmış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarınabaşvuran adayların  başvurduklarıprogramın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)    >Doktora programına başvuran adayların YDS’den enaz 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyrukluöğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerindenbirinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabuledilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile budillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)   >Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı,lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)   >Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarınaöğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanıistenmez. İlgilianabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ileyüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.Normal021falsefalsefalseTRX-NONEX-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}>