Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR) Programı

Tanıtım

AnkaraÜniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olupAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği DoktoraProgramına her yıl yaklaşık 10 öğrenci kabul etmektedir. Programın başlıcaaraştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektriktesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Doktoraöğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve HaberleşmeAraştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı,Görüntü İşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon AraştırmaLaboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarınıkullanabilmektedir.

Programın Amacı

Mezunlarıniş hayatlarında kendilerini başarıya ve yetkinliğe ulaştıracak donanıma sahipolarak öğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Bu doğrultuda öğrencilere,gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim veyenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanısıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatındakarşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarınındeneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerineyoğunlaşmaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar;Konusundaki yeni yöntem ve teknolojileri bilir veuygular. Sistem ve problem analizi, modellemesi ve bilgisayar benzetimi yapar,sonuçları yorumlar. Yeni çözüm yöntemleri geliştirir, çalışmalarını ulusal veuluslararası düzeyde yayınlar.
Uzmanlık alanıyla ilgili ileri düzeyde teorik bilgiye ve bunları uygulama becerisine sahip olur.
Uzmanlık alanındaki güncel bilgiye ulaşır, bunları analiz ederek etkin çözüm bulunamamış, araştırmaya açık hususları belirler.
Uzmanlık alanında çalıştığı probleme gelecek öngörüsü de yaparak çözüm arar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininde bilimsel bilgi, yeni süreç ya da yeni teknoloji üreten bir araştırma kurgular ve yürütür.
Araştırma sürecinde yaşayabileceği tıkanıklıkları aşmak üzere çözüm odaklı ve esnek düşünme yoluyla çıkış stratejileri geliştirir.
Çalışmalarını ve sonuçlarını saygın, hakemli bir dergide yayınlayarak bilimsel yazına katkıda bulunur.
Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla Türkçe ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar.
Uzmanlık konusu kapsamındaki her türlü teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri izler ve topluma tanıtır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği modern araç ve yazılımlarını etkin biçimde kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar;  elektrik, elektronik ve bilişimteknolojilerinin üretildiği, bakımının yapıldığı ve pazarlandığı yurtiçi veyurtdışı özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma merkezlerindeçalışabilmektedir.   Yapılan işler;  Planlama-Proje,  Araştırma-Geliştirme ve Tasarım,Üretim/Yapım, İşletme-Bakım-Onarım-Teknik Destek, Eğitim ve Öğretim, Yönetim,Satış ve Pazarlama ana başlıklarında toplanabilir.  İstihdam için Veri İletişim Teknolojileri veSistemleri,  Radar Sistemleri, MikrodalgaElektroniği ve Sistemleri (Teknikleri), Endüstriyel Elektronik, ElektronikDevre Tasarım ve Üretimi,  Bilgisayar veBilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Yazılımcılığı, Robot ve Robot Teknolojisi(Mekatronik), Tıbbi Elektronik (Biyomedikal Elektronik), Proje/Yazılım SistemYönetim Mühendisliği konuları başlıca iş imkânları sunan alanlardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.