Fen Bilimleri Enstitüsü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ

Tanıtım

AnkaraÜniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1989 yılında kurulmuş olupAnkara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik MühendisliğiYüksek Lisans Programına her yıl yaklaşık 30 öğrenci kabul edilmektedir. Programınbaşlıca araştırma alanları sayısal işaret işleme, görüntü işleme,  kontrol, optoelektronik, haberleşme, elektriktesisleri ve projelendirmesi ile elektromanyetik konularını kapsamaktadır. Yükseklisans öğrencileri, Robotik Araştırma Laboratuvarı, Sinyal İşleme ve HaberleşmeAraştırma Laboratuvarı, Kestirim, İzleme ve Füzyon Araştırma Laboratuvarı, Görüntüİşleme Araştırma Laboratuvar, Nümerik Analiz ve Optimizasyon AraştırmaLaboratuvarı ile Optoelektronik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarlarınıkullanabilmektedir.

Programın Amacı

Mezunlarıniş hayatlarında kendilerini başarıya ulaştıracak donanıma sahip olaraköğrenimlerini tamamlayacak bir program yürütmektir. Bu doğrultuda öğrencilere,gelişen teknolojiyi hızla takip edebilme, takım çalışması, etkili iletişim veyenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirecek biçimde, ders ve projelerin yanısıra sosyal içerikli faaliyetler için olanaklar sunmaktır. İş hayatındakarşılaşılacak sorunların ve bunlarla ilgili çözüm yaklaşımlarınındeneyimlenmesi için proje geliştirme, planlama ve yürütme faaliyetlerineyoğunlaşmaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Mezunlar;Yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve uygular.Sistem ve problem analizi, modellemesi ve bilgisayar benzetimi yapar, sonuçlarıyorumlar. Takım çalışması yapar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeydeyayınlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında uygulanan modern yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularındaki problemlere önerilen çözümleri uygular, çözümlerin etkinliğini yorumlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini tanımlar, yeni yöntem geliştirebilir.
Bir sistemi analitik olarak modeller, bilgisayar benzetimleri tasarlar, sonuçları yorumlar.
Bir proje ya da araştırma kapsamında tek ya da çok disiplinli takımlarda görev alır, sorumluluğundaki çıktıları hedeflenen takvim içerisinde elde eder.
Yeni bir konuyu öğrenmek üzere teorik ve pratik bilgi gereksinimini tespit eder, bu bilgileri edinmek için etkin çalışma planı hazırlar ve uygular.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlar, tasarımlarda bu olguları gözetir.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği modern araç ve yazılımlarını etkin biçimde kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlar;  elektrik, elektronik ve bilişimteknolojilerinin üretildiği, bakımının yapıldığı ve pazarlandığı yurtiçi veyurtdışı özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma merkezlerindeçalışabilmektedir.   Yapılan işler;  Planlama-Proje,  Araştırma-Geliştirme ve Tasarım,Üretim/Yapım, İşletme-Bakım-Onarım-Teknik Destek, Eğitim ve Öğretim, Yönetim,Satış ve Pazarlama ana başlıklarında toplanabilir.  İstihdam için Veri İletişim Teknolojileri veSistemleri,  Radar Sistemleri, MikrodalgaElektroniği ve Sistemleri (Teknikleri), Endüstriyel Elektronik, ElektronikDevre Tasarım ve Üretimi,  Bilgisayar veBilgisayar Sistemleri, Bilgisayar Yazılımcılığı, Robot ve Robot Teknolojisi(Mekatronik), Tıbbi Elektronik (Biyomedikal Elektronik), Proje/Yazılım SistemYönetim Mühendisliği konuları başlıca iş imkânları sunan alanlardır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.