Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Mühendisliği (DR) Programı

Tanıtım

Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimi AnkaraÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bir Ana Bilim Dalı olarakilgili yönetmeliklere uygun olarak yürütülür. Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktora eğitimi 4 yıldır. Aday doktora tez çalışmalarıiçin önce Ana Bilim Dalı ve danışmanı tarafından öngörülen dersleribaşarmalı ve en az bir semineri başarı ile sunmalıdır. Aday dersaşamasından sonra doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterliksınavını başarı ile geçen aday tez izleme komisyonuna sunduğu tezönerisine göre tez çalışmalarına başlar. Tez İzleme Komisyonu tarafındanadayın tez çalışmalarını tamamladığı kabul edildikten sonra aday tezinioluşturulan jüri ve dinleyiciler karşısında savunur. Adayın doktora tezçalışması savunması jüri tarafından başarılı bulunursa FizikMühendisliğinde doktora ünvanını almaya hak kazanır.

Programın Amacı

Fizik Mühendisliği alanında belirli bir konudaki çözülmemiş problemleri saptayarak bu konuda özgün yaklaşımlar ortaya koyabilen, bu ve benzeri konularda ileride neler yapılabileceği konusunda öngörülerde bulunabilen, SCI kapsamındaki dergilerde yayın yapabilen, belirli bir alanda özgün ve bağımsız (Doktora tez çalışmasına bağlı olmayan) bilimsel çalışma yapabilme yeteneğinde olan ve Fizik Mühendisliğinin deneysel ya da kuramsal bir alanında akademik kariyer gerçekleştirebilecek bilimsel formasyona sahip mezunlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik, elektromanyetik, elektrodinamik, elektronik, kuantum mekaniği, optik, malzeme, sayısal yöntemler ve diğer dersler ile edindiği bilgileri ile Fizik Mühendisliğialanlarındaki olayları irdeler, problemlere yaklaşım yöntemlerini belirler ve çözümler.
PY1.Lisansüstü matematik bilgisini etkin biçimde kullanarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki (optik, medikal fizik, malzeme ve katıhal fiziği, fiziksel elektronik, matematiksel fizik, yüksek enerji fiziği,vb) olayları irdeler.
PY2.Lisansüstü elektrodinamik bilgisini etkin biçimde kullanarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki olayları irdeler.
PY3.Lisansüstü kuantum mekaniği bilgisini etkin biçimde kullanarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki olayları irdeler.
PY4.Bilimsel yaklaşımı kullanarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki lisansüstü araştırma ve uygulamaları yürütür.
PY5.Matematiksel ve fiziksel çözümler arasındaki farklılıkları kavrayarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki lisansüstü problemleri çözümler.
PY6.Fizik Mühendisliği alanlarında karmaşık bir süreç veya bir cihazın tasarlanmasında, lisansüstü bilgi birikimini kullanarak etkin rol alır.
PY7.Lisansüstü mesleki bilgi ve becerisinin kullanımını, Fizik Mühendisliği alanlarındaki problemleri de dikkate alarak yönlendirebilir
PY8.Fizik mühendisliğinde teorik yaklaşımların Fizik Mühendisliği alanlarındaki lisansüstü araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını belirleyebilir.
PY9.Fizik mühendisliğinde deneyin rolünü, deneysel çalışmanın Fizik Mühendisliği alanlarındaki lisansüstü araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını belirleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yarı iletken teknolojileri, enerji, iletişim, ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi, spektroskopi, sağlık fiziği, optik, mikro ve makro sistemlerinin geliştirilmesi, kalite kontrolü, benzetişim/modelleme, yazılım, eğitim.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.