Fen Bilimleri Enstitüsü

Fizik Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Barış AKAOĞLU

Tanıtım

Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bir Ana Bilim Dalı olarak ilgili yönetmeliklere (http://oidb.ankara.edu.tr/files/2017/05/lisansüstü-yönetmelik.pdf) uygun olarak yürütülür. Fizik Mühendisliği Ana bilim Dalı'na kesin kayıt yaptıran adaylar 2 eğitim yılı içinde Ana Bilim Dalı ve danışmanı tarafından öngörülen dersleri başarmalı ve en az bir semineri başarı ile sunmalıdır. Aday ABD akademik kurulu tarafından kabul edilen tez gerekçesine uygun bir şekilde tez çalışması aşamasına geçer. Aday tezini oluşturulan jüri ve dinleyiciler karşısında savunur. Adayın tez çalışması savunması jüri tarafından başarılı bulunursa yüksek lisans diploması ve Fizik Yüksek Mühendisi ünvanı almaya hak kazanır.

Programın Amacı

Fizik Mühendisliği, Fizik ve Mühendislikalanlarında edinilen bilgi ve becerilerle yüksek teknolojiye dayalıproblemlerin çözümüne, araştırma, geliştirme faaliyetleriyle birlikteuygulamaya yönelik bir mühendislik alanıdır. Fizik Mühendisliğiyle ilgili bir konuda Türkçe veya İngilizce yazılı kaynakları dikkate alarak kapsamlı bir literatür taraması yapabilen, bir konuyu temel fizik bilgisiyle ilişkilendirerek kuşbakışı olarak değerlendirip ilgili hesap ve ölçümleri tekrarlayabilen, Fizik Mühendisliğinin deneysel ya da kuramsal bir alanında yüksek lisans çalışması gerçekleştirebilecek bilimsel formasyona sahip mezunlar yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik bilgisini etkin biçimde kullanarak Fizik Mühendisliği alanları optik, medikal fizik, malzeme ve katıhal fiziği, fiziksel elektronik, matematiksel fizik, yüksek enerji fiziğinde ullanır.
PY1
PY2
PY3
PY4 Bilimsel yaklaşımı kullanarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki araştırma ve uygulamaları yürütür.
PY5 Matematiksel ve fiziksel çözümler arasındaki farklılıkları kavrayarak Fizik Mühendisliği alanlarındaki problemleri çözümler.
PY6 Fizik Mühendisliği alanlarında karmaşık bir süreç veya cihazın tasarlanmasında, bilgi birikimini kullanarak etkin rol alır.
PY7 Mesleki bilgi ve becerisinin kullanımını, Fizik Mühendisliği alanlarındaki problemleri de dikkate alarak yönlendirebilir.
PY8 Fizik mühendisliğinde teorik yaklaşımların Fizik Mühendisliği alanlarındaki araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını belirleyebilir.
PY9 Fizik mühendisliğinde deneyin rolünü, deneysel çalışmanın Fizik Mühendisliği alanlarındaki araştırma ve uygulamalarda nasıl kullanıldığını belirleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

enerji, iletişim, ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi, spektroskopi, sağlık fiziği, optik, mikro ve makro sistemlerinin geliştirilmesi, kalite kontrolü, bilgisayar yazılımı, eğitim.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi sınavları, bu sınavların değerlendirilmesi ve notlandırılması Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yapılır.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.