Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayla SOYER

Tanıtım

Türkiye’nin kendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun, üniversitelerin ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir programdır.

Programın Amacı

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak güncel ve ileri düzeyde araştırma yapan, bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Gıda Mühendisliği Yüksek lisans Programı’ndan mezun olan öğrenci;>Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahibi olur. Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilir. Araştırmaya ve geliştirmeye odaklıdır. Takım çalışmasına uyum sağlar. Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü ve çağın sorunlarına duyarlıdır. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ve süreç denetimi konularındaki bilgileri uygular. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda bilgiye sahiptir. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahiptir.
PY1. Mesleki ve etik sorumluluk bilinç sahibi olur.
PY2. Türevsel denklemler, organik kimya, fizikokimya ve mikrobiyoloji konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
PY3. Gıdalardaki doğal bileşenleri ve özellikleri ile gıda işleme ve muhafaza yöntemleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
PY4. Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Bilimsel araştırmanın mantığı hakkında bilgi sahibi olur.
PY6. Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
PY7. Alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrar
PY8. Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirir.
PY9. Yaratıcı düşünme becerisi elde eder
PY10. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahip olur ve bu alanlarda yayın araştırması yapar.
PY11. Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
PY12. Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahip olur
PY13. Gıdaların bozulma nedenleri, kalite ve kontrol sistemleri, gıda kodeksi ile gıda analizleri konusunda edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip olur.
PY14. Bağımsız olarak veya bir ekibin üyesi olarak araştırma yapabilir.
PY15. Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için eğitim verir.
PY16. Biyolojik ve kimyasal kinetik, biyolojik malzeme, ısı ve kütle aktarımı ile süreç denetimi konularındaki bilgileri uygulayabilir.
PY17. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
PY18. Alanı ile gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PY19. Disiplinler arası takımlarla çalışabilir.
PY20. Bireysel veya gruplarla etkin çalışır ve sorumluluk alır.
PY21. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
PY22. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı veya süreci tanımlayabilir.
PY23. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır
PY24. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

GıdaMühendisliği Bölümü Yüksek lisans programından mezun olanlar, kamu kurum vekuruluşları, üniversiteler, özel gıda firmaları, gıda laboratuarları gibialanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.