Fen Bilimleri Enstitüsü

Kimya Mühendisliği (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ali KARADUMAN

Tanıtım

1943yılında Fen Fakültesi bünyesinde Sınai Kimya Kürsüsü adı altında eğitimebaşlayan bölümümüz beş yıllık eğitimi ile uzun süre Kimya  Yüksek Mühendisi mezunları vermiştir. 1982yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ile Tezli Yüksek Lisans ve Doktoraeğitimine başlamıştır. 2001 yılından >itibaren Mühendislik Fakültesi >çatısı altında mezun vermeye devem etmektedir. 

Programın Amacı

Kimya> Mühendisliği uygulama ve araştırmalarıiçin ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan, bilim ve teknolojiye yenilikgetirecek araştırmaları gerçekleştirebilen, yönetebilen, sonuçlarını veendüstriye katkılarını değerlendirebilen, etik sorumluluk bilinciyle uygulamayaaktarabilen; hem takım üyesi hem de lider niteliklerini taşıyan, ulusal veuluslararası platformlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilen ve işbirliğinegirebilen nitelikli araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Temel bilimleri, matematik vemühendislik bilimlerini ileri  düzeydeanlama ve uygulama becerisi kazanır. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren,yeni bir bilimsel yöntem veya teknoloji ürün/süreç geliştiren ya da bilinen biryöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.  Özgün biraraştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular vesonuçlandırır.   Akademik çalışmalarının çıktılarını saygınakademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak  literatüre katkıdabulunur.   Disipliniçi vedisiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma vesorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi kazanır. 
Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini ileri düzeyde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
. Kimya Mühendisliği alanında güncel bilgilere ulaşma, bunları kavrama, araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerileri ileri düzeyde kullanma yeterliliği kazanır. Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri etkin bir şekilde izlemede yaşam boyu öğrenme felsefesinin ve olanaklarının bilincindedir.
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknoloji ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
. Kimya Mühendisliği alanında özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır.
Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur.
Kimya Mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir; sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi kazanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız kimya ve petrokimya endüstrisi, petrolrafineleri, ilaç ve biyoteknoloji, plastik, doğal ve sentetik elyaf, gıda veiçecek, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, otomotiv,elektronik, boya, cam, seramik, sondaj ve tetkik, metal ve kaplama, proseskontrol, medikal enstrümanlar ve yapay organlar, teknik satış, danışmanlık,eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi,araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu veişletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis vepazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığıgibi alanlarda doktora derecesine sahip kimya mühendisi olarak araştırmacı,tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilirveya yurt içi/yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyoniçin başvurabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.