Fen Bilimleri Enstitüsü

Su Ürünleri (DR) Programı

Tanıtım

Türkiye’de Su Ürünleri Mühendisliği Lisans Eğitimi Ankara Üniversitesi öncülüğünde, 1974 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Su Ürünleri Kürsüsü’nün kurulmasıyla başlamıştır. 1979-1980 yılında Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü'ne, 1984 yılında da Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ilk defa öğrenci alınmıştır.

Programın Amacı

Su Ürünleri DoktoraProgramının amacı; deniz ve içsularımızda mevcut potansiyeli değerlendirmek vesu ürünleri yetiştiriciliğini aktif hale getirmek üzere lisansüstü düzeydeöğrenci yetiştirmektir. Bunun yanı sıra balık besleme, balık ve su ürünlerininhastalıkları, genetik ve ıslah, su ürünleri avlama, işleme ve değerlendirmeteknolojisi, balık biyolojisi, balık anatomisi, su kalitesi, plankton ve subitkileri gibi konularda bilimsel araştırmaların sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olanöğrenci;  su ürünleri yetiştiriciliği,yetiştiricilik ünitelerinin projelendirilmesi, su ürünleri sağlığı vehastalıkları, su ürünleri yem teknolojisi ve besleme, su ürünleri avcılığı,balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme ile temel bilimler konularındabilgi sahibi olur. Su Ürünleri ile ilgili konularda araştırmalar yapar,araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak paylaşabilir, çağın koşullarınauygun bilgilerle donatılmış, analitik düşünce ve sorun çözme yeteneğine sahip,etik sorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, doğaya duyarlı, toplumrefahını geliştirici, bilgi üretme ve yayma kabiliyetine sahiptir.    
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak su ürünleri yetiştiriciliği, projelendirme, su ürünleri sağlığı, yem teknolojisi ve besleme, avcılık, balıkçılık yönetimi, işleme ve değerlendirme konularında güncel ve ileri düzeyde bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
Su ürünleri alanında çeşitli disiplinlerle ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlar ortaya koyar
Su ürünleri konusunda güncel bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir
Su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı, işleme ve temel bilimler konularında ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir
Su ürünleri yetiştiriciliği, avlama, işleme ve temel bilimler konularında bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi uygulayabilir
Su ürünleri ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda özgün bir çalışmayı gerçekleştirerek konuya ilişkin bilgi birikimine katkıda bulunur
Su ürünleri konusunda özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir
Su ürünleri ile ilgili konularda teknolojik gelişmeleri izleyerek yeni yöntem ve düşünceler geliştirebilir
Su ürünleri konusunda edindiği bilgi ve beceriyi etkili eğitim stratejileri ile geliştirerek uygulayabilir
Su ürünleri konusunda yaptığı araştırma ve çalışmaları tartışarak özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösterecek şekilde iletişim kurabilir
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir
Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurabilir
Su ürünleri ile ilgili özel konularda uzmanlaşır
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur
Su ürünleri ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar
Su ürünleri ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve ulusal ve uluslar arası düzeyde geliştirebilir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bankalar, Tarım KrediKooperatifleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Belediyeler, su ürünleriyetiştiriciliği yapan işletmeler, deniz ve tatlı su ürünleri üretenkuluçkahaneler, büyük kapasiteli üretim tesislerinin AR-GE üniteleri, suürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri, balıkçılık ve yetiştiricilikkooperatifleri, su ürünleri pazarlama, ihracat ve ithalat firmaları, balıkhalleri, yem fabrikalarında çalışabilir, kendi üretim tesislerini kurabilirveya su ürünleri üretim tesislerinin fizibilitesi ve projelendirilmesikonularında çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.