Fen Bilimleri Enstitüsü

Süt Teknolojisi (DR) Programı

Tanıtım

En az 240 AKTS [en az 7 ders (110AKTS) + Seminer (10 AKTS) + Tez (120 AKTS) oluşan 4 yıllık bir programdır.Doktora programı için ön koşul, tezli yüksek lisans süt teknolojisi programınıtamamlamış olmaktır. Farklı anabilim dallarının tezli yüksek lisansprogramından mezun olanlar için bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Programın Amacı

Süt biliminin ve sektörün uluslararası alanında gelişimine katkı sağlayacak, ileri düzeyde teorik, pratik bilgi ve becerileri ile Ar-Ge faaliyetlerini planlayıp, yürütebilecek ve gerçekleştirebilecek donanıma sahip, araştırma yapabilen mühendisler ve yöneticiler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Süt bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak akademik çalışmaları yönlendirebilen, elde ettiği sonuçları analiz eden, yorumlayabilen ve yazılı-sözlü olarak yayınlayabilme bilgi ve tecrübesi ve süt sanayinde ileri düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen, mevcut sistemlerde yeni girişimler ve gelişmeler tasarlayabilme yetkinlikleri kazandırır. 
İleri düzeyde süt kimyası, biyokimyası, fizikokimyası, biyoteknoloji, enzimoloji, emülsiyon sistemleri, istatistik konularında bilgi ile donanımlıdır.
Süt teknolojisi alanının gelişmesine ileri düzeyde araştırmalar yaparak pratik ve/veya kuramsal düzeyde katkıda bulunabilen akademisyen yetiştirir.
Süt teknolojisi alanında mevcut analitik yöntemleri geliştirebilecek ve mevcut üretim modellerine alternatifler sunabilecek bilgi ile donanımlıdır.
Süt sanayi ile Süt Teknolojisi bölümü arasındaki işbirliğini geliştirebilme, sanayi-üniversite gelişimini sağlayabilme ve bu gelişimi literatüre yansıtabilme yetkinliğine sahiptir.
Akademik seviyede bilimsel araştırmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde akademik çalışmaları yapabilme, değerlendirebilme bilgi ve tecrübesine sahiptir.
Süt teknolojisi alanında faaliyet gösteren işletmelerin AR-GE bölümlerini yönetme yetkinliğindedir.
Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yönetici pozisyonunda çalışabilmek için gerekli bilgi ve tecrübe ile donanımlıdır.
Süt teknolojisi alanında ülkesel ve küresel ölçekte akademik ve/veya sosyal sorunları tespit etme ve çözüme yönelik stratejiler geliştirme yeteneğine sahiptir
İleri düzeyde yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma ve yayın yapabilme becerisine sahiptir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Süt Teknolojisi Yüksek Lisans Programından mezun olanlar;Kamu kurumlarında, süt ve gıda sanayisine hizmet veren özel sektörde, üniversitelerde Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

z olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde, süt bilimi alanında ve süt ve süt ürünlerinin üretim teknolojilerinde yeni gelişmelerin takip edilmesini, uygulanmasını ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları sağlamak için gerekli ileri düzeyde bilgi ve arge çalışmaları tecrübelerinin aktarılması amacıyla bu alanda doktora eğitimi veren bir disiplindir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.