Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Türkiye'de ilk olarak Tarım Makinaları alanında üniversite düzeyinde eğitim veren kuruluştur. İlk öğrencilerini 1954 yılında alan bölüm ilk mezunlarını 1958 yılında vermiştir. Mezunları, Türkiye'nin çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında, Tarım Makinaları imalat sektöründe çalışmaktadırlar. Bölümde yetişen öğretim elemanları ise diğer Ziraat Fakültelerinin kuruluş aşamalarında önemli görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir.

Programın Amacı

Tarım Makinaları Anabilim Dalı Lisansüstü Programının amacı; tarım makinaları alanında lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapmak; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. tarımsal kuvvet iş makinaları ile tarım alet ve makinalarının tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konularında çağın koşullarına uygun bilgilerle donatılmış; analitik düşünce yeteneğine sahip, etik sorumluluklarının bilincinde, üretken, katılımcı, toplum refahını geliştirici, verilere dayalı karar alabilen, bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, ulusal önceliklerimizi gözönünde bulunduran, çevre ve toplum bilincine sahip, tam donanımlı, meslek bilinci kazanmış uzman Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Tarım makinaları ve teknolojileri alanında  analitik düşünür, araştırmalar yapar, araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır ve bilgi toplumu olma sürecinde teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.     
Tarım makinaları ve teknolojilerini lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak makinaların tasarımı ve imalatı konusundaki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile geliştirir ve kullanır.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
Tarım makinaları tasarımı, işletmeciliği, otomasyonu, bilişim teknolojileri, konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilere sahiptir.
Tarım Makinaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
Tarım makinaları alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanında ortaya çıkan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözer.
Alanı ile ilgili konulardaki sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerini, sahip olduğu ileri düzeydeki teknik bilgi ve becerilerini çiftçi, imalatçı ve diğer sanayi kuruluşlarıyla yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Mühendislik yöntem ve araçlarını kullanarak veriler toplar, bunları yorumlar, bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendirir, rapor hazırlar, teknik sunuş yapar.
Alanı ile ilgili konularda geliştirdiği uzmanlık düzeyindeki becerileri ile toplumun özellikle tarımsal çevre konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunur.
Alanıyla ilgili yaşam boyu öğrenme isteğine ve becerisine sahiptir.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik kavramlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamaya yönelik projeler yapmaya; bu konuda bilimsel, bağımsız ve ekip halinde araştırma yapmaya yetkindir.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Tarım makinaları veteknolojileri alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak tarım makinaları alanı ile ilgili yani düşünce ve yöntemler geliştirir.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, uzman kişiler ile tarım makinaları alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil pörtföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
Tarım makinaları ve teknolojileri alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlarda özellikle Tarım Makinaları imalatçılarında, Fabrikalarında, Traktör firmalarında ve vb. görev yapmaktadırlar. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.