Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama (DR) Programı

Tanıtım

Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilim olarak tanımlanabilir.Söz konusu meslekle ilgili olarak sulama ve drenaj, tarımsal hidroloji, tarımsal meteoroloji, topraksu yapıları, tarımsal yapılar, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması ve çevre kontrolü ile ilgili dersler verilmekte ve uygulamalar yapılmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi vermektedir.

Programın Amacı

1. Ulusal öncelikler göz önüne alınarak, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi konularında teorik ve uygulamalı olarak ileri düzeyde eğitim-öğretim vermek.2. Toprak ve su kaynaklarının korunması için su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanması, atık suların kullanımı, yapay sulak alanların kurulması, sulama ve drenaj ile ilgili tüm sulama şebekelerinde performansın değerlendirilmesine yönelik konularda uzman yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim gerçekleştirmek.3. Tarımsal üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı konularında Lisans düzeyine dayalı olarak ileri seviyede teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek.4. Tarım işletmelerinin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan, kırsal alanda yerleşim planlaması ve arazi toplulaştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili konularda teorik ve uygulamaya dayalı bilgi kazandırmak.5. İklim değişiminin tarımsal üretime ve sulamaya olan etkilerini belirlemeye yönelik bilgiler kazandırmak.6.Tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretimden optimum verim elde edilmesi ve kırsal alanda sosyal gelişmenin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapma ve proje geliştirme becerilerini kazandırmak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Lisans ve Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında ve bu alanın içerisinde uzmanlaştığı alt dalda güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PY1- Lisans ve Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında ve bu alanın içerisinde uzmanlaştığı alt dalda güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PY2- Kendi alanı ile ilgili elde ettiği bilgileri kullanarak alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
PY3-Tarımsal Yapılar ve Sulama Programı içerisinde uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
PY4- Kendi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin analizini yapar.
PY5- Kendi alanı ile ilgili değerlendirme yaparken uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY6- Tarımsal Yapılar ve Sulama programı içerisinde uzmanlaştığı alanda bilgileri kuramsal temellere göre değerlendirir ve kullanır.
PY7- Uzmanlaştığı alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir.
PY8- Kendi alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme becerisi kazanır.
PY9- Uzmanlaştığı alanda daha önce değinilmemiş konuları araştırabilme, kavrayabilme, uygulayabilme becerileri kazanır.
PY10- Uzmanlık alanında ortaya atılan yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
PY11- Uzmanlık alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini ileri seviyede kullanır.
PY12- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
PY13- Uzmanlaştığı alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarını ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlama, sempozyum ve kongrelerde sunma aktivitelerini gerçekleştirir.
PY14- Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
PY15- Alanı ile ilgili yeni düşünceler ve yöntemler geliştirir.
PY16- Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PY17- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek için projeler üretir.
PY18- Kendi alanındaki konuların tartışılmasında etkili bir iletişim kurarak görüşlerini savunur.
PY19- Bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
PY20- Kendi alanındaki özel-alt konularda uzmanlaşır.
PY21- Kendi alanında akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY22- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PY23- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
PY24- Tarımsal Yapılar ve Sulama alanındaki konularda bilirkişilik ve danışmanlık yapar.
PY25- Mesleki yetki, görev, hak ve sorumluluklarını alanı ile ilgili mevzuatta belirtilen yasal çerçevede yerine getirir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı ile ilgili olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Ayrıca, bölüm mezunları, tarımsal yapılar ve sulama alanı içerisinde yer alan planlama-projeleme-inşaat işleri konusunda faaliyet gösteren özel sektör fimalarında istihdam edilebildikleri gibi kendileri de firma açarak bu alanda faaliyet gösterebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a)     Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)     Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)    Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)    Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.