Fen Bilimleri Enstitüsü

Zootekni (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gürsel DELLAL

Tanıtım

Lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli öğretim-araştırma-geliştirme programı uygulayarak bilime katkı sağlar ve hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan bilgiye dayalı ürün ve hizmet üretir.

Programın Amacı

Lisansüstü düzeyde eğitim vererek hayvancılık alanında araştırmalar planlayabilen, yürütebilen ve sonuçlarını bilimsel ilkeler çerçevesinde yorumlayabilen Zooteknist Yüksek Ziraat Mühendisleri yetiştirmek

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenciler, hayvancılık alanında araştırmalar planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını bilimsel ilkeler çerçevesinde yorumlayabilir, sonuçları yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
BİLGİ: Kurumsal Uygulamalı: 1) Hayvan Yetiştirme, Besleme ve Biyometri ve Genetik konularında yeterli altyapıya sahip olur, 2) Özgün düşünce yöntemi hakkında bilgi sahibi olur, 3)Bilimsel araştırma mantığı hakkında bilgi sahibi olur
BECERİ: Kavramsal/Bilişsel/Uygulamalı 1) Zooteknide ilgili anabilim dalından (Yetiştirme, Besleme, Biyometri-genetik) mezun olan öğrenciler ilgili alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri, çeşitli problemlerin çözümü için kullanır 2) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi analiz ederek çözüm üretebilir 3) Bilimsel araştırma yapmak için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri belirler ve kullanır 4) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaratıcı düşünceye sahip olur 5) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi çözmek için kullanılan yöntemi başka problemlerin çözümü için de kullanır
YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: 1) Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili problemi belirleyebilir, yeterli araştırmayı yapacak bilgilere ulaşabilir, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bir problemi inceleyebilir çözüm üreten yöntemler belirleyebilir, 3)Problem çözümüne yönelik yöntemler belirleyebilir ve uygulayabilir, 4)Bağımsız olarak ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alarak araştırma yapabilir, 5)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapabilir
YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varır, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ve alanını yakından ilgilendiren diğer alanlarda da bilgi sahibi olması gerektiğinin farkında olarak, yayın ve diğer gelişmeleri yakından takip edebilir, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olmak için yeni öğrenme stratejileri geliştirebilir ve uygulayabilir
YETKİNLİKLER: İletişim ve Sosyal Yetkinlik: 1)Bireysel ya da bir ekibin üyesi olarak sorumluluk alabilir ve etkin çalışabilir, 2)Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilir
YETKİNLİKLER: Programa Özgü Yetkinlik: 1)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilmek için uygun araştırma altyapısına sahip olur, 2)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak paylaşarak konu hakkında bilgi toplumu olma sürecinde etkin görev alır, 3)Zootekni’nin ilgili anabilim dalıyla ilgili araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel dergilerde yayınlayarak evrensel bilime katkıda bulunur
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversite öğretim elemanı olarak üniversitelerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’te, özel besi ya da süt sığırcılığı işletmelerinde, koyun-keçi yetiştiren işletmelerde, yumurta ya da et tavukçuluğu işletmelerinde, damızlık koyun-keçi ve sığır yetiştiricileri il birliklerinde, yem fabrikalarında, arıcılık işletmelerinde, tarım danışmanı olarak tarımsal danışmanlık faaliyeti gösteren danışmanlık şirketlerinde ya da kendi hayvancılık işletmesini kurarak kendi işletmesinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.