Fen Bilimleri Enstitüsü

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ

Tanıtım

Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, 2 Şubat 2007 tarihinde kurulmuş, lisansüstü eğitim ve araştırma için gerekli fiziki mekanlar ve altyapının tesis edilmesinden sonra ilk defa Eylül 2007 döneminde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alınmıştır. Anabilim Dalında doktora ile birleştirilmiş yüksek lisans ve doktora programlarının açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından 31 Mart 2008 tarihinde kabul edilmiş ve doktora programına ilk öğrenci alımı Eylül 2008 döneminde gerçekleştirilmiştir. Anabilim Dalı, halen Türkiye’de taşınmaz geliştirme alanında bütün lisansüstü eğitim-öğretim programları ile araştırma olanağı sağlayan ve bütün lisansüstü programlarına öğrenci kabul eden tek akademik birim olma özelliğini sürdürmektedir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla; taşınmaz (gayrimenkul) ve varlık değerleme, işletme değerleme, arazi geliştirme, proje değerleme ve yönetimi, inşaat maliyetleri ve yapım yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, konut finansmanı ve menkul kıymetleştirme, kent ekonomisi ve yönetimi, konut ekonomisi ve politikaları, kentsel dönüşüm, koruma, yenileme ve canlandırma uygulamaları, gayrimenkullerin vergilenmesi, gayrimenkul-imar-inşaat-sözleşme hukuku, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, arazi ekonomisi, koruma ve yönetimi, gayrimenkul pazarlama ve pazarlama yönetimi, ulusal ve uluslararası gayrimenkul piyasaları, bilgi sistemleri ve gayrimenkul veritabanları, değer haritalarının üretilmesi, kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamaları gibi birçok konuda eğitim-öğretim ve araştırma yapma olanağı sunulmaktadır.Eğitim-öğretim sisteminin geliştirilmesinde; uluslararası ilişkiler, denklik koşulları, programların uluslararası akreditasyonu ve mezun iş alanları gibi ölçütler temel hedef olarak alınmıştır. Araştırma ve staj uygulamaları kapsamında lisansüstü öğrencilerin değişimine özel önem verilmekte ve bu amaçla Almanya (Regensburg Üniversitesi), İngiltere (Royal Agricultural University School of Real Estate and Land Management) ve Rusya (Financial University under the Russian Federation) başta olmak üzere birçok üniversite ile öğrenci değişim çalışmaları yapılmaktadır. Anabilim Dalı, 2013 yılında Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)’ne akademik üye olmuş ve konseyin faaliyetlerine katılım hakkı elde etmiş olup konseyde ülkemizi temsil eden tek Anabilim Dalı olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun dışında Anabilim Dalının başta Lisanslı Değerleme Uzmanları Kıraliyet Kurumu (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS), Değerleme Kuruluşları Avrupa Birliği (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA), Amerikan Değerleme Enstitüsü (US Appraisal Institute), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği (GYODER) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) gibi kurumlar ile gayrimenkul alanında faaliyette bulunun bütün kamu idareleri, finansal kurumlar ve diğer uluslararası örgütlerle güçlü işbirliği bulunmaktadır. Lisansüstü programlara ilave olarak doktora sonrası araştırma olanakları da sunulmakta olup, yukarıda belirtilen konularda doktora sonrası araştırmacı kabul edilmektedir. Anabilim Dalında açılmış olan yüksek lisans ve doktora programları ile lisans mezunu olanlara yeni bir meslek ve kariyer olanağı, sektörde fiilen çalışan profesyonellere ise kendilerini geliştirme olanağının sağlanması, gayrimenkul sektörüne güçlü insan kaynağının sunulması ve talep edilen konularda da araştırma ve danışmanlık hizmetinin verilmesi mümkün olmaktadır. Anabilim Dalı araştırma ekibi tarafından birçok altyapı (içme suyu, enerji ve sulama barajları, demiryolu, karayolu, boru hatları, havalimanı, tünel ve köprü gibi) projesi, kamu yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda durum analizi ve değerleme çalışmaları, belirtilen alanlarda gayrimenkul proje geliştirme ve değerleme, turizm tesisleri, gar, havalimanı, öğrenci yurdu, hastane gibi projelerin yap-işlet-devret ve kamu-özel ortaklığı modelleri ile yapılabilirlik analizleri, kamu işletmeleri, tesis ve arazilerinin özelleştirme ve sınırlı aynı hak tesisi amaçlı değerleme çalışmaları, kamu ve özel kurumların gayrimenkul ve varlıklarının tespiti ve değerleme işlemleri (varlıkların kaydı ve değerlemesi), değerleme ve muhasebe standartlarının entegrasyonu, kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamaları gibi konularda uygulamalı araştırma projeleri, yabancıların taşınmaz edinimi ve etkilerinin değerlendirilmesi, kamu taşınmazlarının yönetimi ve değerleme sisteminin geliştirilmesi, tesis ve kaynak yönetimi, belediyelerde taşınmaz ve varlık yönetimi ve geliştirilmesi gibi konularda ulusal düzeyde araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma projelerinin sonuç raporları yayınlanarak öğrenci ve diğer paydaşların kullanımına sunulmaktadır. Kuruluşundan bu güne kadar araştırma projelerinde yıllık ortalama 15 ile 25 arasında lisansüstü öğrenciye çalışma olanağı sağlanarak iş başında eğitim ve araştırma yapma avantajı verilmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez projelerine farklı kamu ve özel kurumlar ile Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projesi Fonu’ndan mali destek alınmaktadır. Anabilim Dalında katılımcılara problem çözme ve uygulama odaklı lisansüstü eğitim verilmektedir. Bu şekilde katılımcıların oldukça kompleks ve çok disiplinli alanda derinliğine bilgi sahibi olmaları ve uygulama deneyimi kazanmalarına imkan sağlanmaktadır. Anabilim Dalının kamu ve özel sektör ile Avrupa Ülkelerindeki üniversiteler ve uluslararası örgütler ile güçlü işbirliği bulunmakta ve bu amaçla sektör önderleri, uygulayıcı ve karar organlarının katılımı ile her hafta Cuma günü sektör seminerleri yapılmakta ve seminerler adeta kariyer geliştirme günü olarak değerlendirilmektedir.>

Programın Amacı

Anabilim Dalında taşınmaz geliştirme ve yönetimi alanlarında açılan lisansüstü programlarda; hızla gelişen ve oldukça dinamik bir alanda kariyer yapma olanağı sunulmaktadır. Kentsel, ticari, endüstriyel, kırsal, kamusal ve toplumsal amaçlara yönelik taşınmazların çok yönlü (değerleme uzmanı, finans uzmanı, plancı, malik, yatırımcı, işletmeci ve kullanıcı gibi farklı kesimlerin bakış açıları ile) incelenmesi ve strateji geliştirme becerisinin kazandırılması, programların temel amacını teşkil etmektedir. Lisansüstü programlar kapsamında gayrimenkullerin; değerleme, finansman, yatırım, geliştirme, ekonomi ve yönetim, vergileme, hukuk, kadastro, tescil ve kayıt sistemi, bilgi sistemleri, kamulaştırma, toplulaştırma, imar uygulamaları gibi olası bütün yönleri ele alınmakta ve alt uzmanlık dallarının geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Tezsiz yüksek lisans programı ile gayrimenkul, para ve sermaye piyasaları, inşaat ve imar alanları başta olmak üzere kamu ve özel sektörde çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin iyileştirilmesi temel hedef alınmaktadır. Dolayısı ile eğitim sürecinde uygulama odaklı çalışmalara ağırlık verilmekte, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ise teorik ilke ve esaslar ile taşınmaz bilimlerinin derinliğine incelenmesi ve alt alanlarda uzmanlık becerilerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Türkiye’de sayıları her geçen gün artan yeni gayrimenkul lisans ve lisansüstü programlarının araştırmacı ve öğretim üyesi ihtiyaçlarının karşılanmasında da Anabilim Dalı Lisansüstü Programları işlevsel bir role sahip bulunmaktadır. Türkiye ve diğer bazı ülkelerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak programlara özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden öğrenci ve araştırmacı kabulü de yapılmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrencilere gayrimenkul ve inşaat sektörleri, para ve sermaye piyasaları, tapu ve kadastro, kamu taşınmazları yönetimi, merkezi ve yerel idarelerinin taşınmaz edinimi, taşınmaz yönetimi, imar, vergileme, toplulaştırma, inşaat ve kamulaştırma gibi bölümleri ile gayrimenkul proje geliştirme, yatırım analizi ve yönetimi alanlarında çalışabilecek uzmanlık bilgisinin verilmesi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi, uygulamada konu ile ilgili sorunları anlama ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması, kariyer geliştirme ve uygulama fırsatının tanınması sağlanmaktadır. Lisansüstü programlarda farklı tür ve niteliklerdeki taşınmaz varlığını ayrıntılı olarak anlama, taşınmaz-inşaat-para ve sermaye piyasaları-maliye-kentsel ve kırsal gelişme gibi konular arasındaki ilişkileri analiz edebilme ve belirtilen bütün alanlarda derinlemesine uzmanlık geliştirilmesi, proje çalışmaları ve proje asistanlığı (bursiyer öğrenci) ve yaz dönemi stajları ile işbaşında eğitim ve çalışma deneyimi kazandırılması olanağı da sunulmaktadır. Anabilim Dalının lisansüstü programlarından mezun olanların bir yıl içinde hemen hemen tamamının iş bulduğu veya yurt içinde/ yurt dışında lisansüstü eğitime ve araştırma faaliyetlerine devam ettiği tespit edilmiştir.
Bilgi
Beceri
Yetkinlik
Gayrimenkul bilimlerine farklı perspektiflerden (değerleme, finansman, geliştirme, malik, yatırım analizi, işletmeci ve kullanıcı gibi) değerlendirme yapabilecek bilgiye sahip olur.
Gayrimenkul projesi geliştirme, proje değerleme, proje ve yapım yönetimi gibi alanlarda yeterli teknik, ekonomik ve hukuki altyapıya sahip olur.
Taşınmaz bilimleri ile ilgili yasal ve kurumsal yapı, ilke ve yöntemler ile uygulama yaklaşımlarını kısa sürede özümseyerek çalışma konuları veya problemlere ilişkin güçlü ve bilimsel çözüm yöntemleri geliştirir.
Taşınmaz varlıklar ve inşaat sektörlerine ilişkin meslek/çalışma alanlarını kavrar ve disiplinlerarası bir anlayışla konuya yaklaşarak yeni ve özgün sonuçlara erişir.
Kapsamı ve konuları uluslararası standartlar ve deneyimler, bilimsel esaslar ile iç mevzuata uygun olarak hazırlanan programın amaç ve kapsamını kavrayarak uygulama prensipleri ve becerilerini kazanır.
Taşınmaz bilimlerinin alt dalları olarak gelişen, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, gayrimenkul aracılık hizmetleri ve pazarlama ile daha birçok alanda uygulamalı eğitim, beceri geliştirme, iş ve kariyer olanağı elde eder.
Teorik bilgilere ek olarak özellikle gerçek dünyadan örnek olaylar ve uygulama projeleri üzerinde akademik kadro ile birlikte çalışarak taşınmaz bilimlerinin bütün yönlerinde yaşanabilecek sorunlar ile gerçeklere dayalı çözümleri elde etme yeteneğine ulaşır.
Gayrimenkul proje geliştirme, proje değerleme, proje ve yapım yönetimi gibi alanlarda araştırma, sentez yapma ve uygulama becerilerini geliştirir.
Bilimsel yöntemler, mevzuat ve standartlara dayalı olarak yeni araştırma konularının belirlenmesi, uygulama sorunlarının çözümlenmesi ve yeni gelişmelerin izlenmesi yeteneğini geliştirir.
Taşınmaz varlık ve işletme değerleme, arazi geliştirme ve proje değerleme, proje ve yapım yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, vergileme, kentsel dönüşüm, koruma politikaları, imar-kadastro-kamulaştırma-toplulaştırma alanları gibi birçok alt dalda ileri düzey araştırma ve uygulama projelerini hazırlama ve yürütme yeteneğini kazanır.
Uluslararası yayın, bildiri, çalıştaylara katılım ve özellikle akademik çalışmalarını yayına dönüştürebilme yeteneğinin geliştirilmesi ile bilimsel yayınların yapılmasına katkı sağlar.
Taşınmaz bilimlerinin bütün alt dalları ile ilgili alanlarda kabul görmüş uluslararası standartlar ve yeni yaklaşımların ülke koşullarına uygulanması ve kullanılmasına katkı sağlar, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerle bilimsel gelişme ve özellikle içinde bulunulan toplumun bilgilenmesine katkı yapar.
Taşınmaz bilimlerinin hemen hemen bütün alanlarında bağımsız iş yapabilme ve özgün çalışma yapabilme yetkinliği kazanarak özellikle gelişen mevzuat ve standartlara kolaylıkla uyum sağlar.
Hızla gelişen ticari gayrimenkul yatırımları, konut, kentsel dönüşüm, sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere bütün taşınmaz yatırımlarında kıt kaynakların etkin kullanımına yönelik kararların alınmasını sağlar ve proje geliştirme, proje değerleme, proje yönetimi ve denetimi ile proje finansmanı alanlarında araştırma ve danışmanlık hizmeti sunma imkanını elde eder.
Ulusal ve uluslararası kurumlar, yargı organları, para ve sermaye piyasası örgütleri, akademik kurumlar ve sivil örgütlerde gayrimenkul bilimlerine ilişkin yeni araştırma yapma, çalışma ve bağımsız olarak uzman raporu ve görüş verme yetkisini elde eder.
Taşınmaz bilimlerinde teorik ve uygulamalı araştırmalar, kamu ve özel sektörde gayrimenkul ve inşaat alanlarında taşınmaz bilimlerine ilişkin bağımsız çalışma, karar verme ve sorun çözümleme gücü geliştirerek söz konusu alanlarda bağımsız çalışabilir ve iş yapar.
Uluslararası ve ulusal kurumlar ve sivil örgütlerle doğrudan iletişim kurarak akademik toplantı, kısa süreli uzmanlık eğitimi ve geliştirme eğitimi planlar ve uygular.
Taşınmaz bilimlerinin ilgili bütün dallarında yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte faaliyette bulunan kurumlarda çalışma ve iş bulma olanağına kavuşur ve belirtilen bütün dallarda bağımsız olarak iş kurma ve geliştirme becerisi kazanır.
Taşınmaz bilimlerine ilişkin uluslararası piyasalar, uluslararası standartlar ve innovasyonu izleme ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri takip etme ve iş yaşamına aktarma yetkinliği kazanır.
Hukuk, ekonomi, idari bilimler, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, sosyoloji, matematik ve istatistik gibi ilişkili diğer bilim dalları ile sürekli olarak etkileşimde bulunulması, disiplinlerarası araştırma ve birlikte iş yapma yeteneğini geliştirir.
Gayrimenkul, varlık ve işletme değerleme, proje geliştirme ve değerleme, proje ve yapım yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, gayrimenkul ekonomisi ve yönetimi, vergileme, pazarlama, imar, toplulaştırma, kadastro ve kamulaştırma gibi alanlarda çok yönlü analiz ve değerlendirme yapabilme, proje geliştirme, sorun çözümleme ve uygulama yetkinliği kazanır.
Taşınmaz bilimleri ile ilgili farklı meslek dallarındaki gelişmeler, mevzuattaki değişim, yeni bilimsel kavram ve yöntemler ile standartlardaki gelişmeleri izleyerek iş yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
Farklı ülkeler ve kurumların uygulamalarını yakından izleyerek iş yaşamına aktarma, sürekli kendini geliştirme ve kendine yardım yetkinliğine ulaşır.
Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gayrimenkul bilimlerine ilişkin bütün alt dallarda araştırma ve kurumsal kapasite geliştirme çalışması yapma, proje geliştirme ve uygulama, akademik yayın ve özellikle pratik iş dünyasına yönelik dergi tasarımı ve yayınlama gibi faaliyetleri öğrenir ve iş geliştirme hizmeti sunar.
Gayrimenkul ve varlık değerleme uzmanı, gayrimenkul yatırımı ve finans uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, gayrimenkul ve varlık yönetimi uzmanı, proje geliştirme ve yönetimi uzmanı, yapım yönetimi uzmanı, tesis ve kaynak yönetimi uzmanı gibi farklı alt dallarda bütün kurumlarda çalışabilme yetkinliği elde eder.
Farklı disiplinlerden uzmanlarla iletişim kurulması ve takım çalışması yapabilme imkanı kazanır.
Konuları, çalışma alanları ve işlevleri hızla gelişen ve çeşitlenen yeni bir meslek dalında kariyer yapabilir, kamu ve özel sektörde uzman ve danışman olarak çalışarak problem çözümüne katkı yapar.
Taşınmaz bilimleri ile ilgili olarak bireysel işletme kurma, kamu ve özel sektörde takım çalışmasına katılma, yargı organlarında mütalaa ve rapor sunma ve taşınmaz bilimleri alanında arabuluculuk ve brokerlik yapma ve insanları bilgilendirme ve ikna etme yeteneğini kazanır.
Özellikle web tabanlı sitelerle gerçek kişi ve tüzel kişiler ile yabancı yatırımcıların gayrimenkul bilimleri ile ilgili olarak yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yetkinliğini kazanır.
Taşınmaz bilimlerinin bütün alt dallarında edindiği bilgileri kullanarak ileri eğitim ve araştırma yapmak konusunda yurtiçi ve yurt dışındaki kurumları tanır ve sürekli kendini geliştirme becerisi kazanır.
Belirtilen iş alanlarında sorun çözümleme, analiz, sentez ve değerlendirme yetkinliğini kazanır.
Taşınmaz geliştirme uzmanlığının ülkemizde hızla gelişmesine karşın, oldukça yetersiz olan nitelikli insan ve araştırmacı kaynağının oluşmasına katkı yapar ve teorik ve uygulamalı araştırma projelerinin planlanması ve yürütülmesinde aktif olarak görev alır.
İlgili disiplinlerdeki gelişmelerin çalışma alanına entegrasyonu, kurumsallaşma, mesleki gelişme ve etkin işbirliği yapma yeteneğini kazanarak yerel, bölgesel, ulusal ve küresel kurumlarda etkin rol alma imkanına kavuşur.
Ulusal ve uluslararası projelere katılma, akademik çalışma yapma ve proje çevrimi konusunda bilgi ve uygulama becerisini geliştirerek gayrimenkul bilimleri alanındaki uluslararası ağa girer ve çalışır.
Yeni, dinamik ve hızlı gelişen gayrimenkul bilimlerinin birçok alt dalında incelenme, uygulama ve strateji geliştirme becerisini elde ederek kamu ve özel kurumlarda çalışma olanağını kazanır.
Ulusal ve uluslararası para ve sermaye örgütleri, fonlar ve borsa, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul aracılık işletmeleri ve pazarlama işletmeleri ile tesis ve kaynak yönetimi şirketlerinde çalışma ve kariyer olanağı elde eder.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Lisansüstü programlardan mezun olanların özellikle değerleme firmaları, para ve sermaye piyasası kuruluşları, finansal kiralama, gayrimenkul ve varlık yönetimi ve emlak müşavirliği şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat şirketleri, kentsel planlama, arazi ve arsa geliştirme kuruluşlarında (şirketler, kooperatifler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, bütün bakanlıkların inşaat-emlak-mali işler daireleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin inşaat-emlak-kamulaştırma daireleri, belediyelerin imar-şehircilik-emlak-kamulaştırma-mali işler-işletme daireleri, proje yönetimi ve denetim kurumları, tesis ve kaynak yönetimi şirketleri ve uluslararası kurumlar) iş bulabilme, kariyer ve istihdam olanağı bulunmaktadır. Anabilim Dalından mezun olanların kendi danışmanlık ofisleri ve işletmelerini kurmalarına, bireysel iş geliştirme ve kariyer planları yapmalarına özel önem verilmekte ve öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi ile gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde hizmet sunanların niteliğinin iyileştirilmesine katkı yapılmaktadır. Taşınmaz bilimleri ile ilgili olarak başta özel sektör ve hatta kamu kurumlarının ciddi ölçüde uzman personel yetersizliği, Anabilim Dalı mezunları açısından başlı başına bir şans olarak görülmektedir. Son yıllarda bazı kanunlar, ikincil düzenlemeler ile standartlarda yapılan düzenlemeler ve değişikliklerle taşınmaz geliştirme uzmanlığının tanımlanmış olması, mezunların yakın gelecekte kariyer geliştirme olanaklarına temel teşkil etmekte ve özellikle bütün yargı organlarında bilirkişilik yapacak kişilerin taşınmaz geliştirme uzmanı veya lisanslı değerleme uzmanı olması koşulunun aranması, mezunlarımıza home-ofis olarak çalışma olanağı sunan bir iş ve çalışma alanı olacaktır. Yakın gelecekte mevcut çalışma alanlarına özellikle kadastro ve tapu işlemleri, vergileme, mali denetim, kara para ile mücadele, şehircilik, imar uygulamaları ile para ve sermaye piyasaları gibi alanların yoğun biçimde eklenmesi ile mezunların iş ve kariyer olanakları da büyük çeşitlilik gösterecektir.  

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                  Notlar                    Katsayılar90-100                  A                             4,0085-89                     B1                           3,5080-84                     B2                           3,2575-79                     B3                          3,0070-74                     C1                           2,7565-69                     C2                           2,5060-64                     C3                           2,0050-59                     F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.