Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyomedikal Mühendisliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Pınar YILGÖR HURİ

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2015 yılında kurulmuştur ve sağlık sektörünün gereksinimlerini mühendislik prensipleri ile çözme yönündeki araştırmalarını «Laboratuvardan Kliniğe» yaklaşımı ile üniversiteler, araştırma merkezleri ve endüstri ile işbirliği içindeki projeler ile gerçekleştirmektedir. Programın başlıca araştırma alanları biyoakışkanlar, ileri biyomalzeme üretim teknikleri, 3B biyoyazıcılar, biyoreaktörler, kök hücreler, doku mühendisliği, hücre programlanması, hücre kaderini yönlendirmek için yenilikçi teknoloji ve biyomalzemelerin geliştirilmesi, nanomalzemelerin kanser ve rejeneratif tıpta kullanımı, proteomiks ve metabolomiks temelli yaklaşımlar ile biyobelirteç tespiti, dokuların optik ve elektriksel özelliklerini kullanarak yeni görüntüleme tekniklerinin incelenmesi, görüntü geriçatım algoritmalarının geliştirilmesi, farklı görüntüleme yöntemlerini bir arada kullanan multi-modalite görüntüleme teknikleri konularını kapsamaktadır. Yüksek lisans öğrencileri Biyoakışkanlar Araştırma Laboratuvarı, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Araştırma Laboratuvarı, Proteomiks and Metabolomiks Araştırma Laboratuvarı ve Tıbbi Görüntüleme Araştırma Laboratuvarı’nı kullanabilmektedir.   Programın dili İngilizcedir. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için en az toplam 21 ulusal kredinin (120 AKTS kredisi) tamamlanması gerekmektedir. 

Programın Amacı

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı:1. Mühendislik prensiplerini yaşam bilimlerine uygulayarak sağlık sektörüne yönelik tanı ve iyileştirme amaçlı strateji, cihaz ve çözümler üretecek,2. Biyomedikal sektörde gereksinim duyulan yeni ürünleri geliştirecek ve mevcut ürünleri iyileştiren tasarımlar yapabilecek,3. Akademik alanda çalışabilecek,4. Mesleki ve etik standartlara sahip ve5. Takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yetenekleri gelişmiş yüksek mühendisler yetiştirmektir.Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun ilgili kararları uyarınca Ülkemizin öncelikli alanlarından biri olan Sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarında yer alacak ve bu çalışmaların gerçekleştirileceği Mükemmeliyet Merkezleri'nde çalışacak nitelikte yüksek mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı, ayrıca Biyomedikal Mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan nitelikli akademik personelin yetiştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Biyomedikal mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. Bu alanda  güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. Biyomedikal mühendisliğinin analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmalarını tasarlar ve uygular. Sağlık, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. Biyomedikal mühendisliği alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem parça veya süreç tasarımında yenilikçi çözümler geliştirir. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. Bilgisini sağlık, mühendislik ve temel bilimler gibi farklı disiplinleri içeren disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. 
Biyomedikal mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
Biyomedikal mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
Biyomedikal mühendisliği konularında problem kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler kullanır.
Biyomedikal mühendisliğinin analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmalarını tasarlar ve uygular.
Sağlık, mühendislik ve temel bilimler alanlarındaki çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
Biyomedikal mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olur, bunları inceler ve öğrenir.
Biyomedikal mühendisliği alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Biyomedikal mühendisliği alanında yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem parça veya süreç tasarımında yenilikçi çözümler geliştirir.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, biyomedikal mühendisliği alanındaki ya da alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
Bilgisini sağlık, mühendislik ve temel bilimler gibi farklı disiplinleri içeren disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları:• Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve birimleri• Üniversite, devlet ve özel hastaneler• Özel sağlık merkezleri, laboratuarlar• Biyokimya, genetik laboratuvarları• İlaç üreten şirketler • Biyomedikal alanda Ar-Ge yapan kuruluşlar• Biyomedikal cihaz üreten şirketler• Biyomedikal cihaz satan şirketler• Biyomedikal danışmanlık şirketleri • Devlet ve vakıf üniversiteleribaşta olmak üzere çok sayıda kurumda istihdam edilebileceklerdir.Ülkemizde biyomedikal cihaz tasarım ve üretimine yönelik fazla sayıda şirket yoktur. Şirketler genellikle cihazların satılması, kullanımı ve performanslarının iyileştirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Biyomedikal cihaz tasarlayan ve üreten ve bu şekilde bu alanda yurt dışına bağımlılığı azaltacak yüksek biyomedikal mühendisine ihtiyaç vardır. Biyomedikal Mühendisliği ülkemizde yeni gelişen bir alandır ve Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinde görev alan akademik personel halen çok büyük bir çoğunluk ile farklı bilim dallarında ancak biyomedikal alanda tez çalışmalarını yapmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Ülkemizde gittikçe sayısı artan Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinde ders verecek ve araştırma yapacak öğretim elemanı yetiştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a)Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b)ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c)YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç)Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d)Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e)ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrencikabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun %50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitüyönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralamayapılır.f)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.