Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Güvenliği (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA

Tanıtım

Disiplinlerarası nitelikte olan bu eğitim programı, gıda güvenliği konusunda uzmanların yetiştirilmesine olanak sağlar. Bu lisansüstü eğitim programı; gıda güvenliği alanında mevcut problemlere çözüm getirecek uygulamaya yönelik projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini hızlandırırr. Bu projelerden elde edilen sonuçların hayata geçirilmesindeki kararlılık ile ülkemizin “gıda güvenliği” alanındaki eksikliklerinin hızla gidermeyi amaçlar. Ayrıca; mezunlarımız giderek küreselleşen gıda güvenliği problemlerinin çözümünde uluslararası düzeyde yetkinlik kazanır ve uluslararası işbirlikleri için fırsat oluşturabilirler.

Programın Amacı

Gıda Güvenliği Enstitüsü, gıda güvenliği hakkındaki problemleri, bütünleştirici araştırma faaliyetleri ile çözmeyi hedeflemektedir. Bu lisansüstü program ile; gıda güvenliği sadece mikrobiyoloji ve toksikoloji gibi teknik açıdan değil aynı zamanda; tarım, hukuk, ekonomi, risk yönetimi ve iletişim bakımından da ele alınmaktadır. Bu Yüksek Lisans Programı, gıda güvenliği ile ilgili ulusal ve küresel sorunlar üzerinde özgün ve eleştirel düşünme, pratik problemlere yenilikçi çözümler üretme, istatistik ve veri yönetimi, bilgi transferi ve etkin liderlik gibi beceriler kazandırmaya odaklanmıştır. Enstitü, gıda güvenliği yönetimi konusunda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkemizde gıda konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Program, disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta gıda güvenliği sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşma, gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme, konu ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin proje geliştirebilme yeteneğine sahip olur.
İlgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşma
Konu ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin proje geliştirebilme yeteneğine sahip olma
Gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme
Sanayi bilim işbirliğini sağlama potansiyeline sahip olma
Gıda güvenliği konusunda bilimsel, yasal ve politik boyutları kavrama ve bilgi kazanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazını takip etme, inceleme ve değerlendirme
İncelediği alanyazına dayalı olarak yeni araştıma konuları geliştirme
Küresel gıda güvenliği sorunlarına çözüm üretebilecek bilgi birikimine sahip olma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
Etik kurallara uyma
Gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütme
Edindiği bilgileri problem çözümünde kullanma
Gıda mevzuatını öğrenme ve uygulama becerisine sahip olma
Paydaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
Gıda üreticisi ve tüketicisinin haklarını koruma konusunda bilgi sahibi olma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversite ve kamu alanları (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yanında diğer kamu alanları) ile özel sektörde istihdam edilebilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.