Fen Bilimleri Enstitüsü

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. İlkay DELLAL

Tanıtım

Disiplinlerarası Lisansüstü eğitim vermek üzere 2023 yılında kurulan İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı 2023-2024 bahar döneminden itibaren tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Programın Amacı

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı, tüm sektör ve alanlarda (sanayi, enerji, tarım-gıda, doğal kaynaklar, sağlık, binalar, şehirler, kırsal alanlar, turizm, ulaştırma vb)  uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel düzeyde,  iklim değişikliğinin etki, uyum, azaltımı konularında ihtiyaç duyulan teknik, ekonomik, sosyo-ekonomik ve politika araştırmaları yapan disiplinlerarası bir Anabilim Dalıdır. Ülkemizin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda ihtiyaç duyduğu araştırma ve araştırmacı sayısının artırılması ve konu uzmanı yetiştirilmesini, karar alıcılara araştırma sonuçlarını iletilerek bilimsel bilgi ile kararlarında yardımcı olunmasını amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İklim Değişikliği ve Sürüdürülebilirlik kapsamında sektörlerin yapısal gelişimi ve geliştirilmesi konularında bilgi sahibi olur ve araştırmalarda bulunur. Sektörlere yönelik analitik çözüm önerileri geliştirir. 
İklim değişikliği ve sürdürülebilirilik konularında uzmanlık bilgisine sahip olur.
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi görenler, kamu ve özel sektörün birçok alanında istihdam şansına sahiptirler. Bu programdan mezun olanlar, Öğretim elemanlığı mesleği yanında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ziraat Bankası, Diğer Özel ve Ticari Bankalar, Ticaret Odaları ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri, sektörlerle ilgili alanda özel sektörde ulusal ve uluslar arası projelerde çalışmaktadır.

Akademik Gelecek

ezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

ezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 60 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içerisinde alınan YÖKDİL veya YDS’den) en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.