Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Bahar Yarıyılı İle İlgili Almış Olduğu 19.02.2023 Tarihli Kararlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2023 Tarihli Yazısı ile 19 Şubat 2023 Tarihinde Yaptığı “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretime İlişkin Sorular ve Cevaplar” Açıklaması Kapsamında Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Bahar Yarıyılı İle İlgili Almış Olduğu 19.02.2023 Tarihli Kararlar

Ülkemizin pek çok yerinde 06 Şubat 2023 tarihinde şiddetle hissedilen deprem nedeniyle; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2023 tarih ve 12552 sayılı yazısı ile 19 Şubat 2023 tarihinde yaptığı “ Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretime İlişkin Sorular ve Cevaplar” açıklaması kapsamında;

1. Derslerin Başlaması; 2022-2023 Bahar Yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde başlamasına ve Eğitim ve öğretimin uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülmesine,

2. Yüz Yüze Öğretim; (Uygulamalı eğitimi kapsayan programlar)

a) Tıp Fakültesi’nin 4., 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin

b) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin,

c) Veteriner Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerinin,

d) Eczacılık Fakültesi’nin 5. Sınıf öğrencilerinin,

e) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 4. Sınıf öğrencilerinin,

f) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik, Ebelik programlarının 4. Sınıf öğrencilerinin

g) Eğitim Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi’nin öğretmenlik uygulaması olan programlarındaki 4. Sınıf öğrencilerinin

öğrenime yüz yüze devam etmelerine,

3. Uzaktan Öğretim;

a) Madde 2’de belirtilen programlar dışındaki ön lisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin öğrenimlerinin uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına,

b) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları

  • Yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; Bu şekildeki derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına,
  • Derslere ait uygulama kısmının ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılmasına,
  • Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamaların, Üniversitemiz Senatosunun alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilmesine veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilmesine,

c) Hazırlık; Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenime uzaktan öğretim yöntemi ile devam etmelerine,

4. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirmelerine,

5. Yüz Yüze/Uzaktan Öğretim;

Lisansüstü:

a) Lisansüstü programlardaki derslerin 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına,

b) Deprem bölgesinde olan üniversitelerdeki programlara kayıtlı lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını Üniversitemiz laboratuvarlarında yapabilme olanağı sağlanmasına,

6. İnteraktif Ders Kaydı (ön lisans, lisans, lisansüstü);

a) Ders kayıt tarihlerinin 02 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmasına,

b) Seçmeli ders kontenjanlarının bölgedeki tüm öğrencilere göre talep edilmesi durumunda ek kontenjan belirlenmesine,

c) 02 Nisan 2023 tarihine kadar devam koşulunun aranmamasına (Klinik Stajlar hariç)

7. Mezuniyete Üç Ders Sınavları;

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Akademik Takviminde 07-11 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan mezuniyete üç ders sınavlarının, 28 Şubat-4 Mart 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılmasına, deprem bölgelerinde bulanan öğrencilerin durumlarının ilgili birimlerin yönetim kurullarınca değerlendirilmesine,

8. Özel Öğrenci;

a) Başvuru; Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden, yüz yüze eğitim yapılacağına karar verilen programlara talep etmeleri halinde birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici  ikametgahının Ankara’da bulunması koşuluyla özel öğrenci olarak başvuru yapabileceğine,

b) Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrencilerin doğrudan Üniversitemize başvurabilmelerine ve başvurunun Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihi olan 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

c) Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci hazırlayacağı başvuru dilekçesi ve e-devlet üzerinden alabileceği transkript ve öğrenci belgesi ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmasına,

9. Kayıt Dondurma;

a) Öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için, dilekçe ya da e-posta yoluyla kayıt dondurma talep etmeleri durumunda birimler tarafından gerekli kolaylığın sağlanmasına,

b) Başvurunun Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihi olan 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılmasına,

c) Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin değerlendirilmesine,

d) Kayıt dondurma süresinin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere Üniversitemiz ile eşleşmesinin yapılması uygun bulunan İnönü Üniversitesine gereken desteğin sağlanmasına,

11. Yukarıda alınan kararlarda bulunmayan durumlarda hiçbir öğrencimizin mağdur edilmemesine ve bu tür kararların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirttiği şekilde Nisan ayında tekrar değerlendirilmesine, şartların elverişli olması durumunda harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerinin de değerlendirmeye alınabilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Diğer

tümünü görüntüle