ANKARA ÜNİVERSİTESİ 19.02.2021 TARİHLİ SENATO KARARI

Üniversitemiz Senatosu tarafından, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 Tarihinde hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi” ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 Tarih ve E.30984 sayılı “Yeni Korona Virus Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı doğrultusunda;

1. Örgün öğretim statüsünde gerçekleştirilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim süreçlerindeki teorik derslerin, ilgili programlarda kazandırılması beklenen asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılması,

2. Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, birimlerin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) ya da programların koşulları, niteliği ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda dönüşümlü olarak planlanması, bu süreçte azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması,

3. Üniversitemiz Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Hekimliği ve Hemşirelik-Ebelik Programlarında yürütülen klinik uygulamaların/intörn eğitimlerinin salgının seyri gözetilerek, yetkili kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze gerçekleştirilmesi,

4. Mesleki gelişim gerektiren eğitim alanlarında, saha –işyeri eğitimlerinin ve staj uygulamalarının ilgili birimlerin (enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları) yetkili kurul kararları ile salgının risk düzeyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı ve işyeri koşulları gözetilerek ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülmesi,

5. Eğitim Bilimleri, İlahiyat ve Spor Bilimleri Fakültelerinde topluma hizmet uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılacak açıklamalar da göz önünde bulundurularak ilgili fakülte kurulları tarafından karara bağlanması,

6. Lisansüstü eğitim veren programlarda, teorik derslerin, seminer sunumlarının, tez izleme komiteleri çalışmalarının, doktora yeterlik ve tez savunma sınavlarının çevrim içi yapılması; uygulama derslerinde seyreltilmiş gruplarla dönüşümlü olarak karma eğitimin planlanması ve tez çalışmalarının çevrim içi ve/veya yüz yüze yürütülmesi,

7. Ara sınavların dijital ortamda yapılması; yarıyılın, ödev, proje, sunum, görev, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik etkinliklerle zenginleştirilmesi; final sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dahil edilmesinin önerilmesi,

8. Final sınavlarında uygulanacak sürecin (yüz yüze ve/veya çevrim içi), salgının risk düzeyi gözetilerek Nisan ayının son haftasında Senato tarafından yeniden değerlendirilmesi,

9. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrencilere; salgın endişesi veya barınma ihtiyacından dolayı eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilere; istemde bulunmaları durumunda, YÖK’ün öngördüğü ilkeler doğrultusunda, kayıt dondurma hakkı tanınması,

10. Eğitim-öğretim süreci içinde, öğrencilerin desteklenmesi amacı ile akademik danışmanlık, rehberlik ve kariyer merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılması

ilkelerine bağlı olarak yürütülmesine karar verildi.

Diğer

tümünü görüntüle